velikost textu

Postprojektová analýza v procesu EIA

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postprojektová analýza v procesu EIA
Název v angličtině:
Postauditing in the EIA process
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Kohoutová
Vedoucí:
prof. RNDr. Martin Braniš, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
Id práce:
99267
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
globální klimatická změna, EIA
Klíčová slova v angličtině:
Global climate change, EIA
Abstrakt:
Posuzování vlivů na životní prostředí, Environmental Impact Assessment (EIA), její základní principy a vazby, jsou diskutovaným tématem po celém světě. EIA, jako nástroj prevence ochrany životního prostředí, je užitečná, avšak jak se ukazuje, její efektivita se v mnoha případech jeví ve velmi špatném světle. Příčiny nesouladu posudku EIA a následného reálného stavu jsou široké a jak lze vidět z odborné literatury, potřebou monitoringu a postprojektové analýzy je třeba se zabývat čím dál častěji. Opatření ke zmírnění rizika zhoršení životního prostředí prostřednictvím monitorování a postanalýzy v návaznosti na posudky EIA a vyhodnocení její přesnosti se stává důležitým tématem zmiňovaným ve vědeckých článcích. Tato práce obsahuje zamyšlení nad volbou adekvátních postupů včetně výchozích otázek, jejichž správnost je podmínkou kvalitní předpovědi. Efektivita procesu EIA závisí na vhodné metodice, existenci údajů v dokumentaci EIA a jiných aspektech, což je často diskutováno v odborné vědecké literatuře. Předmětem této bakalářské práce je zejména vymezit obsah posuzování vlivů na životní prostředí (projektová analýza) ve vazbě na následný reálný stav území (postprojektová analýza, poprojektová analýza), popsat vznik a historické aspekty posuzování vlivů na životní prostředí ve světě i v České republice a srovnat správnost a účinnost postprojektové analýzy. Na konkrétních případech v těch zemích, ve kterých byly provedeny podrobné studie, je demonstrován popis a vyhodnocování vlivů na životní prostředí. Práce se ve své úvodní části zabývá vznikem a historickými souvislostmi posuzování vlivů na životní prostředí ve světě i v České republice, vymezuje jeho účel a srovnává správnost a účinnost v procesu postprojektové analýzy. Dále vymezuje základní pojmy a naznačuje vazby v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí v České republice. Součástí této bakalářské práce je též pilotní studie, která se zabývá vazbou mezi předpokládanými hodnotami četnosti automobilového provozu predikovaného v procesu EIA jako podkladu pro umístění Komerčního Centra Vypich (obchodní dům KAUFLAND v Praze 6) a reálným provozem (post-project monitoring). Cílem této bakalářské práce je zejména rešerše literatury, popsání problematiky postprojektové analýzy a vyhodnocení přesnosti predikce v pilotní studii.
Abstract v angličtině:
Environmental impact assessment (EIA), its key principles and aspects, these are themes discussed worldwide. EIA is useful as an environmental prevention tool but its effectiveness is seen in many cases in a bad light. The causes of the inconsistency between an opinion and the subsequent actual state are manifold and as we can see in the academic literature, it is becoming increasingly necessary to examine the need for monitoring and post-project analysis. Measures for reducing environment risks through monitoring and post-analysis, together with EIA opinions and assessments of its accuracy, are becoming important themes mentioned in the scientific journals. This work comprises a consideration of the choice of adequate methods and initial questions whose correctness is crucial for a successful prediction. Effectiveness of the EIA process depends on an appropriate methodology, existence of data in EIA documentation and other aspects, which are often discussed in the scientific literature. The object of this work is to define the environmental impact assessment (project analysis) in relation to the actual state of the territory (post-project analysis), to describe the advent and the historical aspects of environmental impact assessment in the Czech Republic and abroad, and to compare the correctness and effectivenessof the post-project analysis process. Using concrete examples from countries where in-depth studies have been conducted, it describes and assesses the impacts on the environment. The introductory part examines the advent and the historical aspects of the environmental impact assessmentin the Czech Republic and abroad, defines its purpose, and compares the correctness and effectiveness of the post-project analysis process. Furthermore, it defines the key terms and points to linkages in environmental impact assessments in the Czech Republic. This work includes a study that examines the link between the expected values in the frequency of vehicular traffic predicted in the EIA process as the basis for the location of the Vypich Commercial Centre (department store KAUFLAND in Prague 6) and the actual traffic (post-project monitoring). The aims of this work are to examine the body of literature, to describe the post- project analysis, and to test the accuracy of the prediction in the study concerning the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Kohoutová 323 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Kohoutová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Kohoutová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. 194 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 81 kB