velikost textu

Vplyv geografie a subsistencie na distribúciu haploskupín chromozómu Y v Európe a Afrike

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vplyv geografie a subsistencie na distribúciu haploskupín chromozómu Y v Európe a Afrike
Název v češtině:
Vliv geografie a subsistence na distribuci haploskupin chromozomu Y v Evropě a v Africe
Název v angličtině:
The impact of geography and subsistence on distribution of NRY haplogroups in Europe and Africa
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jana Nováčková
Školitel:
doc. Mgr. Viktor Černý, Dr.
Oponenti:
doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
Prof. Miloš Macholán, CSc.
Id práce:
99249
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Antropologie a genetika člověka (P1525)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
chromozóm Y, SNP, STR, Slovensko, Afrika,
Klíčová slova v angličtině:
Y chromosome, SNP, STR, Slovakia, Africa
Abstrakt:
ABSTRAKT Chromozóm Y je v dôsledku špecifických vlastnosti ideálnym nástrojom archeogenetických štúdií. Jeho diverzita je ovplyvnená viacerými faktormi a dvom z nich (geografická poloha a spôsob života) sa venuje aj táto dizertačná práca, ktorá bola založená na analýze SNP a STR lókusov vzoriek pochádzajúcich zo Slovenska (156 vzoriek, 5 oblasti) a subsaharskej Afriky, kde boli zastúpené populácie praktikujúce usadlý farmársky (481 vzoriek, 18 oblasti) a kočovný pastiersky (405 vzoriek, 16 oblasti) spôsob života. Slovensko leží v mieste stretu dvoch migračných vĺn. Jedna sa šírila z oblasti dnešnej Ukrajiny smerom na západ a súvisí s rozšírením haploskupiny R1a v Európe a druhá šla z oblasti Pyrenejského poloostrova smerom na východ a je dávaná do súvislosti s rozšírením haploskupiny R1b. Výsledky MDS grafu kopírujú geografickú mapu Európy, kde vzorky zo Slovenska ležia medzi ruskými, balkánskymi a pyrenejskými vzorkami. Závislosť medzi genetickými a geografickými vzdialenosťami bola preukázaná aj hierarchickou AMOVOU a Mantelovými testami. V oblasti subsaharskej Afriky vedľa seba žijú populácie, ktoré sa líšia typom životnej subsistencie a tento ich odlišný spôsob života sa odráža aj v diverzite chromozómu Y. Kočovné pastierske a usadlé farmárske populácie sa líšia zastúpením haploskupín chromozómu Y, napríklad haploskupinu R1b-M343 som detekovala iba u kočovných pastierskych skupín, zatiaľ čo u usadlých farmárskych populáciách som v pomerne vysokej frekvencií zistila haploskupinu E1a-M33. Výsledky mediánových sieti naznačujú, že rôzne genetické príspevky sa podieľali na formovaní súčasného genofondu kočovných pastierskych a usadlých farmárskych populácií. Populácia kočovných pastierov Rashayda sa štatisticky významne líši od ostatných analyzovaných afrických populácií, čo odráža len jej nedávny príchod na africký kontinent. Zatiaľ čo redukovaná diverzita svedčí o malej zakladateľskej skupine jedincov, ktorá prišla na africký kontinent. Kľúčové slová: chromozóm Y, SNP, STR, Slovensko, Afrika, kočovné pastierke populácie, usadlé farmárske populácie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Y chromosome is due to its special characteristics the ideal tool of archaeogenetic studies. Its diversity is influenced by several factors and I analysed two of them (geographical location and subsistence). I generated SNPs and STRs data from several loci of samples from Slovakia (156 samples, 5 regions) and sub-Saharan Africa, where I analysed samples of sedentary farmers (481 samples, 18 regions) and nomadic pastorals (405 samples, 16 regions). Slovakia is situated at the meeting point of two migration ways. First of them was spread from the east to the west and is associated with enlargement of haplogroup R1a in Europe. The second came from the Iberian Peninsula eastward and is associated with enlargement of haplogroup R1b. Results of MDS graphs replicate the geographical map of Europe. Slovakia is situated in the middle of Russian, Balkanian and Iberian samples. Correlation between genetics and geographic distances is indicated by hierarchical AMOVA analysis and Mantel tests. Populations in sub-Saharan Africa differ from each other by the subsistence pattern. Different life style influence the diversity of the Y chromosome. Nomadic pastoralists and sedentary farmers share different haplogroups, for example, while haplogroup R1b was detected only in nomadic pastoral groups, sedentary farmers are characterized by the high presence of E1a-M33. Median networks indicated that different sources contributed to the current male-specific gene pool of the nomadic pastoral and sedentary farmer populations. Pastoral population Rashaayda is statistically and significantly different from other African populations due to their recent arrival to Africa from the Arabian Peninsula. Rashayda also shows reduced diversity of Y chromosome that indicate of small founder population that came into Africa. Key word: Y Chromosome, SNPs, STRs, Slovakia, Africa, nomadic pastoral populations, sedentary farmer populations
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Nováčková 5.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Nováčková 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Nováčková 51 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jana Nováčková 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Miloš Macholán, CSc. 274 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 620 kB