velikost textu

Mechanismy chladové adaptace u mikroorganismů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mechanismy chladové adaptace u mikroorganismů
Název v angličtině:
Cold adaptation mechanisms in microorganisms
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marie Dřízhalová
Vedoucí:
RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jana Kvíderová, Ph.D.
Id práce:
99248
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
psychrofilní, psychrotolerantní, chladová adaptace, enzymy, odpověď na chladový šok, nenasycené mastné kyseliny, trvalá stadia
Klíčová slova v angličtině:
psychrophilic, psychrotolerant, cold adaptation, enzymes, cold-shock response, unsaturated fatty acids, resting stages
Abstrakt:
Abstrakt Na naší planetě jsou rozsáhlé oblasti, kde průměrná teplota nepřesahuje 5 °C. Na mnoha místech teplota často klesá pod bod mrazu. Ne každý organismus je schopen žít v těchto podmínkách. Schopnost přežít v chladných oblastech a úspěšně obydlet zdánlivě nepříznivé prostředí vyžaduje určité evoluční přizpůsobení. Adaptace na chladné prostředí se vyvinula nezávisle u různých fylogenetických skupin. Všude tam, kde se živé organismy musí vypořádat s nízkými teplotami se musí komplexně přizpůsobit, aby mohly tyto habitaty trvale obydlet. Protože rozbor chladové adaptace u všech organismů je velmi rozsáhlé téma, je má bakalářská práce zúžena na mikroorganismy. V rámci této skupiny se dají nalézt určité principy, které se opakují i u nepříbuzných taxonů. Obecné mechanismy zahrnují změny složení membrán, posun teplotního optima enzymů, tvorbu látek, které zabraňují negativnímu vlivu nízkých teplot nebo tvorbu klidových stádií. Tato bakalářská práce shrnuje mechanismy chladové adaptace, které se vyvinuly u mikroorganismů v nutnosti trvale nebo přechodně přežít v prostředí nízkých teplot, a také naznačuje potenciál jejich biotechnologického využití. klíčová slova: psychrofilní, psychrotolerantní, chladová adaptace, enzymy, odpověď na chladový šok, nenasycené mastné kyseliny, trvalá stadia
Abstract v angličtině:
Abstract On our planet there are vast areas, where the average temperature does not exceed 5 °C. They are also many places, where the temperature often drops below zero. Not every living organism is able to live in these conditions. The ability to survive in cold region and succefully colonize, such presumably adverse environment requires particular evolutionary adaptation. Adaptation to cold environments has evolved independently in different phylogenetic groups. In low temperature environments, organisms has to adapt in a complex way to be able to permanently inhabit these habitats. Since the analysis of cold adaptation in all organisms is a very complex topic, this thesis is focused on microorganisms. Within this group, it is possible to find certain, which are repeated also in unrelated taxa. The general mechanisms include changes in membrane composition, shifts of enzyme temperature optima, production of compounds that prevent the negative effects of low temperature or the formation of resting stages. This thesis summarizes the mechanisms of cold adaptation which have evolved in microorganisms as response to a long-term or temporary survival at low temperatures. Their potential biotechnological applications are also mentioned. keywords: psychrophilic, psychrotolerant, cold adaptation, enzymes, cold-shock response, unsaturated fatty acids, resting steges
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Dřízhalová 1.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marie Dřízhalová 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marie Dřízhalová 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D. 720 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Kvíderová, Ph.D. 1022 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 393 kB