text size

Evoluce pohlavních chromozomů a karyotypů u leguánů (Squamata: Iguanidae sensu lato)

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Evoluce pohlavních chromozomů a karyotypů u leguánů (Squamata: Iguanidae sensu lato)
Titile (in english):
Evolution of sex chromosomes and karyotypes in iguanids (Squamata: Iguanidae sensu lato)
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Mgr. Marie Altmanová
Supervisor:
doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Radka Symonová, Ph.D.
Thesis Id:
99246
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Ecology (31-162)
Study programm:
Biology (B1501)
Study branch:
Biology (BBI)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
09/09/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Iguanidae, leguáni, karyotyp, GSD, pohlavní chromozomy, XY, neopohlavní chromozomy
Keywords:
Iguanidae, iguanas, karyotype, GSD, sex chromosomes, XY, multiple sex chromosomes
Abstract (in czech):
Leguáni jsou značně diverzifikovanou skupinou šupinatých plazů (Reptilia, Squamata). Ačkoliv existuje dostatek fylogenetických studií, vztahy mezi hlavními liniemi jsou stále nejasné. Z cytogenetického hlediska je skupina poměrně konzervativní a vysoká karyotypová diverzita se vyskytuje pouze u tří druhově bohatých rodů: Anolis, Liolaemus a Sceloporus. Diploidní počet se pohybuje mezi 19 a 48 chromozomy. Za ancestrální je považován karyotyp 2n=36, s 12 makrochromozomy a 24 mikrochromozomy. Tvar makrochromozomů je převážně metacentrický, vzácněji se vyskytují akrocentrické či telocentrické chromozomy. Při přestavbách patrně dominují Robertsonovské přestavby, kdy počet ramének zůstává zachován. Byla zaznamenána nejen mezidruhová, ale i mezipopulační variabilita. Určení pohlaví se zdá být pro celou skupinu genotypické (GSD). Napříč skupinou pravděpodobně došlo několikrát nezávisle k diferenciaci pohlavních chromozomů. U 75 druhů z 219 karyotypovaných byly detekovány pohlavní chromozomy typu XX/XY nebo odvozený neopohlavní typ X 1X 1X 2X 2/X 1X 2Y. U jednoho druhu se vyskytl přechod z neopohlavních chromozomů zpět k typu XX/XY. Chromozom Y vykazuje morfologickou variabilitu ve velikosti i tvaru, od mikrochromozomu až po velký metacentrický makrochromozom. Homologii pohlavních chromozomů by bylo potřeba otestovat molekulárně-cytogenetickými metodami.
Abstract:
Iguanids are greatly diversed group of squamate reptiles (Reptilia, Squamata). Although there were many phylogenetical studies made, the relationships among main lineages are still unclear. In cytogenetical point of view is this group relatively conservative. In three species-rich genus only, the diversity of karyotypes is relatively considerable: Anolis, Liolaemus a Sceloporus. Diploid chromosome number varies between 19 and 48. Ancestral karyotype is defined as 2n=36, with 12 macrochromosomes and 24 microchromosomes. Morphologically the macrochromosomes are mostly metacentric, rarely acrocentric or telocentric. In karyotype evolution Robertsonian rearrangements dominate apparently, where number of chromosome arms is preserved. Interspecific variability or variability between populations were observed. Sex seems to be determined by genotype for whole group (GSD). Across the group probably attended conditionally to multiple differentiation of sex chromosomes. In 75 of 219 caryotyped were detected XX/XY type of sex chromosomes or derived multiple sex system X 1X 1X 2X 2/X 1X 2Y. The transition from multiple sex chromosomes back to XX/XY type was observed in one species. Chromosome Y shows morphological variability in size and shape, from microchromosom to huge metacentric macrochromosom. Homology of sex chromosoms need to be tested by molecular-cytogenetical methods.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Marie Altmanová 1.12 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Marie Altmanová 10.01 MB
Download Abstract in czech Mgr. Marie Altmanová 42 kB
Download Abstract in english Mgr. Marie Altmanová 42 kB
Download Supervisor's review doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D. 1.15 MB
Download Opponent's review Mgr. Radka Symonová, Ph.D. 1.31 MB
Download Defence's report 340 kB