velikost textu

Evoluce pohlavních chromozomů a karyotypů u leguánů (Squamata: Iguanidae sensu lato)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evoluce pohlavních chromozomů a karyotypů u leguánů (Squamata: Iguanidae sensu lato)
Název v angličtině:
Evolution of sex chromosomes and karyotypes in iguanids (Squamata: Iguanidae sensu lato)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Marie Altmanová
Vedoucí:
doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Radka Symonová, Ph.D.
Id práce:
99246
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Iguanidae, leguáni, karyotyp, GSD, pohlavní chromozomy, XY, neopohlavní chromozomy
Klíčová slova v angličtině:
Iguanidae, iguanas, karyotype, GSD, sex chromosomes, XY, multiple sex chromosomes
Abstrakt:
Leguáni jsou značně diverzifikovanou skupinou šupinatých plazů (Reptilia, Squamata). Ačkoliv existuje dostatek fylogenetických studií, vztahy mezi hlavními liniemi jsou stále nejasné. Z cytogenetického hlediska je skupina poměrně konzervativní a vysoká karyotypová diverzita se vyskytuje pouze u tří druhově bohatých rodů: Anolis, Liolaemus a Sceloporus. Diploidní počet se pohybuje mezi 19 a 48 chromozomy. Za ancestrální je považován karyotyp 2n=36, s 12 makrochromozomy a 24 mikrochromozomy. Tvar makrochromozomů je převážně metacentrický, vzácněji se vyskytují akrocentrické či telocentrické chromozomy. Při přestavbách patrně dominují Robertsonovské přestavby, kdy počet ramének zůstává zachován. Byla zaznamenána nejen mezidruhová, ale i mezipopulační variabilita. Určení pohlaví se zdá být pro celou skupinu genotypické (GSD). Napříč skupinou pravděpodobně došlo několikrát nezávisle k diferenciaci pohlavních chromozomů. U 75 druhů z 219 karyotypovaných byly detekovány pohlavní chromozomy typu XX/XY nebo odvozený neopohlavní typ X 1X 1X 2X 2/X 1X 2Y. U jednoho druhu se vyskytl přechod z neopohlavních chromozomů zpět k typu XX/XY. Chromozom Y vykazuje morfologickou variabilitu ve velikosti i tvaru, od mikrochromozomu až po velký metacentrický makrochromozom. Homologii pohlavních chromozomů by bylo potřeba otestovat molekulárně-cytogenetickými metodami.
Abstract v angličtině:
Iguanids are greatly diversed group of squamate reptiles (Reptilia, Squamata). Although there were many phylogenetical studies made, the relationships among main lineages are still unclear. In cytogenetical point of view is this group relatively conservative. In three species-rich genus only, the diversity of karyotypes is relatively considerable: Anolis, Liolaemus a Sceloporus. Diploid chromosome number varies between 19 and 48. Ancestral karyotype is defined as 2n=36, with 12 macrochromosomes and 24 microchromosomes. Morphologically the macrochromosomes are mostly metacentric, rarely acrocentric or telocentric. In karyotype evolution Robertsonian rearrangements dominate apparently, where number of chromosome arms is preserved. Interspecific variability or variability between populations were observed. Sex seems to be determined by genotype for whole group (GSD). Across the group probably attended conditionally to multiple differentiation of sex chromosomes. In 75 of 219 caryotyped were detected XX/XY type of sex chromosomes or derived multiple sex system X 1X 1X 2X 2/X 1X 2Y. The transition from multiple sex chromosomes back to XX/XY type was observed in one species. Chromosome Y shows morphological variability in size and shape, from microchromosom to huge metacentric macrochromosom. Homology of sex chromosoms need to be tested by molecular-cytogenetical methods.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Altmanová 1.12 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Marie Altmanová 10.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Altmanová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Altmanová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D. 1.15 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radka Symonová, Ph.D. 1.31 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 340 kB