velikost textu

Odsolování mořské vody

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odsolování mořské vody
Název v angličtině:
desalination of see water
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Lukáš Pokorný
Vedoucí:
Ing. Libuše Benešová, CSc.
Oponent:
RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Id práce:
99224
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odsolování, reverzní osmoza,
Klíčová slova v angličtině:
desalination, reverse omosis
Abstrakt:
S rostoucí populací na planetě, rostou i požadavky na zásobování vodou. Zdroje sladké vody již v některých zemích nestačí zásobovat obyvatele, průmysl, zemědělství. Jedná se zejména o aridní, přímořské oblasti jako je Blízký východ či Austrálie. Tyto oblasti jsou odkázány především na využití slané mořské vody. Slaná mořská voda obsahuje velké množství rozpuštěných látek, dosahujících koncentrací až 37 000 mg/l, kvůli těmto koncentracím není vhodná k dalšímu využití. Pomocí membránových procesů lze rozpuštěné látky z mořské vody odstranit a vodu dále využívat jako pitnou, k průmyslovému využití nebo v zemědělství. Nejvyužívanější metodou k úpravě slané mořské vody je revezní osmóza, která poskytuje nejvyšší účinnost v poměru ku spotřebě energie.
Abstract v angličtině:
Along with the Earth's population growth the requirements for water supply increase. Resources of fresh water are already unable to supply citizens, industry and agriculture of some countries. This concerns in particular xeric, long-shore areas as Australia. These areas dispose of huge amount of water. Unfortunately it is saline water. Saline water contains lots of solute matter concentrated in 37000 mg per liter, which makes it unsuitable for any use. With an assistance of membrane processes it is possible to rid the water of this solute matter and hereafter use it as fresh water for industry or agriculture. The most expoited method of saline water purification is reverse osmosis, which offers the best performance in proportion to the consumtion of electric energy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Pokorný 652 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Pokorný 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Pokorný 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Libuše Benešová, CSc. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 81 kB