velikost textu

Význam AMP-aktivované proteinové kinázy v řízení energetického metabolizmu u savců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam AMP-aktivované proteinové kinázy v řízení energetického metabolizmu u savců
Název v angličtině:
Importance of AMP-activated protein kinase in the regulation of energy metabolism of mammals
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Jana Hansíková
Vedoucí:
Ing. Petra Janovská, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Id práce:
99206
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
AMP-aktivovaná proteinová kináza, energetický metabolizmus, leptin, metabolický vývoj
Klíčová slova v angličtině:
AMP-activated protein kinase, energy metabolism, leptin, metabolic development
Abstrakt:
Enzym AMP-aktivovaná proteinová kináza (AMPK) je serin/threoninová proteinová kináza s hlavní úlohou energetické regulace jak na buněčné tak na celotělové úrovni. Jako senzor stresu kontroluje oxidaci mastných kyselin, transport a vstup glukózy do buňky, glukoneogenezi a další metabolické dráhy ve tkáních jako jsou játra, kosterní sval a tuk včetně centrální regulace příjmu potravy a výdeje energie v hypothalamu. Regulace AMPK na celotělové úrovni je koordinována řadou hormonů (adipokinů) sekretovaných tukovou tkání. Jedním z hlavních adipokinů spojovaných s účinkem AMPK je leptin, jehož účinky jsou spojovány jak s naprogramováním metabolizmu organizmu v perinatálním období tak s významnými regulacemi metabolizmu v dospělosti. Studie vývoje AMPK v hypothalamu a periferních tkáních v perinatálním období jsou však vzácné. S ohledem na klíčovou roli AMPK ve zprostředkování centrální regulace leptinu v hypothalamu a metabolických účinků leptinu ve svalu je další zkoumání s cílem rozšířit poznání v této oblasti nezbytné.
Abstract v angličtině:
Enzyme AMP-activated protein kinase (AMPK) is a serin/threonin protein kinase, its main role is in energy regulation at both on the cellular and whole body levels. As a stress sensor controls the oxidation of fatty acid, transport and uptake of glucose uptake into cell, gluconeogenesis and other metabolic pathway in tissue such as liver, skeletal muscle and adipose tissue including hypothalamic central regulation of food intake and energy expenditure. Regulation of AMPK on whole-body level is coordinated by a variety of hormones (adipokines) secreted by adipose tissue. Leptin is one of key adipokines associated with the efect of AMPK . Effects of leptin are linked to both programming the metabolism in the perinatal period and with important regulations in adult metabolism. Data about development of AMPK in the hypothalamus and peripheral tissues in the perinatal period are still rare. Considering to the key role of AMPK in mediation of central regulation of leptin in the hypothalamus and metabolic effects of leptin in muscle, further research to expand knowledge in this area is required.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Hansíková 657 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Hansíková 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Hansíková 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Petra Janovská, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 439 kB