text size

Zhodnotenie dopadu veternej kalamity z 19. 11. 2004 na prírodu Vysokých Tatier

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Zhodnotenie dopadu veternej kalamity z 19. 11. 2004 na prírodu Vysokých Tatier
Title (in czech):
Zhodnocení dopadu větrné kalamity z 19. 11. 2004 na přírodu Vysokých Tater
Titile (in english):
Assessment of the impact of wind calamity from November 19, 2004 on the nature of the High Tatra Mountains
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Veronika Vosátková
Supervisor:
doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
Opponent:
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Thesis Id:
99205
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Study programm:
Geography (B1301)
Study branch:
Geography Oriented at Education (one-subject) (UZV)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
16/06/2011
Defence result:
Very good
Language:
Slovak
Keywords (in czech):
větrná kalamita, Vysoké Tatry, ekosystém, vegetace
Keywords:
wind calamity, High Tatra Mountains, ecosystem, vegetation
Abstract (in czech):
Cieľom tejto bakalárskej práce je podať obraz veternej kalamity, ktorá sa odohrala 19.11.2004. Po fyzickogeografickom rozbore dotknutej lokality sa pokúsim podať celkový obraz tejto katastrofy, jej príčiny a hlavne dôsledky, ktorú zanechala na tatranskej prírode. Osobitú pozornosť venujem regenerácií krajiny a následným postupom vo vysporiadaní sa s touto kalamitou, keďže sa tu dostávajú do konfrontácie dva rozdielne názory na podobu Tatier. Nakoniec načrtnem budúci vývoj Tatier a pokúsim sa odpovedať na otázku, či bola pre Tatry väčšia pohroma veterná kalamita, alebo následný ľudský zásah v citlivej lokalite.
Abstract:
The aim of this study is to bring a light into the situation of wind calamity which happened 19.11.2004. After the physicographical analysis of this locality, I will try to bring the whole picture of this catastrophe, its causes and mostly consequences left on the tatra nature. I will pay special attention to regeneration of the country and following steps in dealing with this calamity because of two different opinions on the picture of Tatras. Finally, I will discuss future progress in Tatra mountains and i will try to answer the question, whether was a worse catastrophe a wind calamity or human intervention in this locality afterwards.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Veronika Vosátková 4.35 MB
Download Abstract in czech Bc. Veronika Vosátková 42 kB
Download Abstract in english Bc. Veronika Vosátková 41 kB
Download Supervisor's review doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. 75 kB
Download Opponent's review RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. 58 kB
Download Defence's report RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. 81 kB
Download Errata Bc. Veronika Vosátková 41 kB