velikost textu

Analýza příčin destrukcí hrází jezer hrazených morénami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza příčin destrukcí hrází jezer hrazených morénami
Název v angličtině:
The analysis of moraine-dammed lake destructions
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Adam Emmer
Vedoucí:
doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Oponent:
RNDr. Mgr. Jan Klimeš, Ph.D.
Id práce:
99177
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
morénami hrazená jezera; povodně z průvalových jezer, vysokohorské oblasti
Klíčová slova v angličtině:
moraine-dammed lakes; GLOF; high mountain areas
Abstrakt:
Analýza příčin destrukcí hrází jezer hrazených morénami ABSTRAKT: Povodně z jezer hrazených morénami představují významnou hrozbu pro obyvatelstvo ve vysokohorských oblastech po celém světě. Samotná destrukce morénové hráze a následná povodeň může nastat v důsledku osmi různých příčin a přibližně dvaceti konsekventních mechanismů. Cílem této práce je tyto příčiny a mechanismy podrobněji popsat, a to formou rešerše odborné literatury. V práci jsou dále rozebrány současné metody rozpoznávání potenciálně nebezpečných jezer a možnosti ochrany jejich hrází před protržením. Ve vlastní výzkumné části pak jsou analyzovány odlišnosti / podobnosti zastoupení jednotlivých příčin a časové hledisko výskytu těchto událostí v oblastech severoamerická Kordillera, centrální Asie a pohoří Cordillera Blanca. Klíčová slova: morénami hrazená jezera; povodně z průvalových jezer, vysokohorské oblasti
Abstract v angličtině:
Analysis of moraine-dammed lake destructions ABSTRACT: Floods from moraine-dammed lakes represent significant threat for inhabitants of high-mountain areas all over the world. There are eight main causes of lake destructions and about twenty consequent failure mechanisms. Based on research of scientific literature, this thesis aims at creating an analysis of the above mentioned causes. Contemporary methods of potentionally dangerous lakes recognizing, approaches to hazard assessment and flash flood prevention and mitigation meassures are mentioned as well. In the analytical part, differences / similarities of the particular causes are studied as well as the chronological aspect of these events in the Northamerican Cordillera, Central Asia and Cordillera Blanca. Keywords: moraine-dammed lakes; GLOF; high mountain areas
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adam Emmer 4.84 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Adam Emmer 25 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adam Emmer 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adam Emmer 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. 18 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Mgr. Jan Klimeš, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. 80 kB