velikost textu

Vývoj půd v pískovnách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj půd v pískovnách
Název v angličtině:
Soil development in sand pits
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Ilona Svačinová
Vedoucí:
RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Sabina Eckertová
Id práce:
99147
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Výzkumu vývoje půd v pískovnách zatím nebyla kladena dostatečná pozornost, a proto se tato bakalářská práce zabývá vývojem půd v pískovnách v průběhu primární sukcese. Provádí literární řešerši nejdůležitejších faktorů ovlivňujících vývoj půd. Dále je za úkol, v modelovém území zjistit mocnost humusového horizontu a pH a jak se tyto veličiny mění v závislosti na sukcesním stáří. Diskutován je rozdíl výzkumů pedogeneze v primární sukcesi. Klíčová slova: primární sukcese, pískovna, půda
Abstract v angličtině:
ABSTRACT It has not been paid enough attention to research of soil evolution in sand pit yet, so this study is focused on soil development in sand pit within primary succession. The study makes literary recherche of the most important factors which affect soil development. The study further detects volume of humus and soil pH in model area and how these attributes are changing in dependence on succession age. Differences of researches of pedogenesis in primary succession are discussed. Keywords: primary succession, sand pit, soil
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ilona Svačinová 8.53 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ilona Svačinová 4.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ilona Svačinová 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ilona Svačinová 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Sabina Eckertová 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. 81 kB