velikost textu

Zhodnocení vztahu diverzity rostlin a diverzity abiotických podmínek v CHKO Kŕivoklátsko

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zhodnocení vztahu diverzity rostlin a diverzity abiotických podmínek v CHKO Kŕivoklátsko
Název v angličtině:
The relationship between plant diversity and diversity of abiotic conditions in Křivoklátsko PLA
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Vojtěch Valtr
Vedoucí:
RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Jačková
Id práce:
99145
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Zhodnocení vztahu diverzity rostlin a diverzity abiotických podmínek v CHKO Křivoklátsko Abstrakt Na život a rozmístění rostlin mají vliv abiotické, tedy neživé přírodní podmínky. V této práci se zabývám vlivem jednotlivých částí neživé přírody na diverzitu rostlin. Nejprve popisuji vliv jednotlivých fyzicko-geografických faktorů. Těmi faktory jsou klima, půda, reliéf, disturbance a ekofenomény. V druhé části práce se dozvíme o vlivu gradientů biodiverzity. Řadí se sem rozloha a odlehlost biotopů čili ostrovní fenomén, dále gradient nadmořské výška a zeměpisné šířky. V další části se seznámíme s lokalitou, kde hodnotím vztah nadmořské výšky, sklonitosti svahů a orientace vůči světovým stranám s počtem druhů rostlin. V CHKO Křivoklátsko se nachází 1 543 druhů cévnatých rostlin. Pomocí jejich rozložení v oblasti jsem zjistil, že největší diverzita vegetace je v údolí vodních toků, zejména v údolí řeky Berounky. Výsledky jasně ukazují, že největší diverzita cévnatých rostlin je tedy v hlubokých údolích díky vlivu říčního fenoménu. Největší vliv na diverzitu rostlin má nadmořská výška. Ostatní dva faktory neovlivňují diverzitu tak velkou měrou jako právě uvedený.
Abstract v angličtině:
The relationship between plant diversity and diversity of abiotic conditions in Křivoklátsko PLA Abstract The relation between plants and abiotic conditions has a great influence for their lives and distribution. In first part I describe influence of individual physical-geographic factors on plant diversity and distribution. These are climate, soils, relief, disturbances and ecophenomenons. In second part we learn about biodiversity gradients. These are size and remoteness of habitats thus island phenomenon, altitudinal gradient and latitudinal gradient. In the next part, I present a place, where I evaluate relation between plant diversity and altitude, slope and exposition. In Křivoklátsko PLA there is 1 543 species of vascular plants. With their distribution in area I found out the highest diversity is in the rivers and creek valleys, especially in Berounka valley. The results clearly say the diversity of vascular plant is in the deep valleys because of river phenomenon. The biggest influence on vascular plant has altitude. Two remains factors don’t influence plant diversity as altitude.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vojtěch Valtr 2.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vojtěch Valtr 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vojtěch Valtr 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Jačková 29 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. 81 kB