velikost textu

Vývoj úmrtnosti na vybrané skupiny příčin smrti v krajích České republiky v období 1994-2009

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj úmrtnosti na vybrané skupiny příčin smrti v krajích České republiky v období 1994-2009
Název v angličtině:
Regional development of mortality in the Czech Republic by selected causes of deaths in the period 1994-2009
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Petra Dupalová
Vedoucí:
RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Id práce:
99143
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (B1303)
Obor studia:
Demografie se sociologií (DS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Vývoj úmrtnosti na vybrané skupiny píin smrti v krajích eské republiky v období 1994–2009 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá popisem a analýzou regionální diferenciace úmrtnosti v R v období od roku 1994 do roku 2009. V rámci sledování jednotlivých skupin příčin smrti byly analyzovány nemoci obhové soustavy, novotvary a vnjší příčiny. Cílem práce bylo vysledovat dílčí vývojové trendy a poukázat na rozdíly mezi jednotlivými kraji R. Obecný trend snižování úmrtnosti, spojený se zvyšující se životní úrovní a zkvalitováním zdravotní péče, se projevuje v jednotlivých krajích R s rznou intenzitou. Kvantifikace tchto rozdíl tvoří stžejní část celé práce. Úrove úmrtnosti byla sledována v jednotlivých krajích R oddlen pro muže a ženy. Jako základní prvek analýzy byl použit ukazatel standardizované míry úmrtnosti. Klíčová slova: úmrtnost, nemoci obhového systému, novotvary, vnjší příčiny, regionální analýza, standardizovaná míra úmrtnosti, eská republika
Abstract v angličtině:
Regional development of mortality in the Czech Republic by selected causes of deaths in the period 1994–2009 Abstract The bachelor thesis deals with description and analyze of regional differences of mortality in the Czech Republic during 1994–2009. The objective of this study was to find particular trends and show differences in various regions of the Czech Republic. General trend of mortality decrease was influenced by increasing standard of living and improving quality of health care. It had different intensity in each region of the Czech Republic. The quantification of these differences is main part of this thesis. The standard of mortality was studied separately by the sex in each region. As a basic element of the analysis was used the indicator of standardized mortality rates. This work analyzes three main groups of causes of death: cardiovascular mortality, cancer mortality and external causes. Keywords: mortality, cardiovascular mortality, cancer mortality, external causes, regional analysis, standardized mortality rate, Czech Republic
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Dupalová 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Dupalová 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Dupalová 17 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Boris Burcin, Ph.D. 103 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 81 kB