velikost textu

Prostorová orientace u plazů s důrazem na způsoby testování allothetické orientace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prostorová orientace u plazů s důrazem na způsoby testování allothetické orientace
Název v angličtině:
Spatial orientation in reptiles focused on methods of testing of allothetic navigation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Monika Voňavková
Vedoucí:
RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
Konzultanti:
doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Id práce:
99139
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
plazi, prostorová orientace, allothetická orientace
Klíčová slova v angličtině:
reptiles, spatial navigation, allothetic navigation
Abstrakt:
Abstrakt V současné době jsou u plazů popsány různé způsoby orientace a to především orientace na velké škále pomocí kompasů (magnetického, slunečního). Nejčastějším objektem pro studium prostorové orientace bývají vodní želvy. O ostatních skupinách, hlavně o šupinatých plazech (Squamata) je informací podstatně méně. U této skupiny není přesvědčivě dokázáno, zda a jak k orientaci na malé škále je využívána allothetická orientace. Cílem této práce je popsat způsoby orientace u plazů a zaměřit se na ty práce, kde byla orientace pomocí vnějších význačných znaků prostředí (tj. allothetická orientace) experimentálně testována. Dále byly v této práci podrobně rozebrány způsoby testování allothetické orientace u jiných skupin (např. savců), kde byla vyvinuta nejpokročilejší metodika testování. Práce obsahuje také návrh experimentů vhodných pro testování allothetické navigace pro modelový druh šupinatého plaza gekončíka nočního (Eublepharis macularius). Klíčová slova: plazi, prostorová orientace, allothetická navigace
Abstract v angličtině:
Abstract Recently are known several different navigational systems in reptiles, mainly large scale navigational abilities based on sun and magnetic compass. The turtles are frequently used species in studies of spatial cognition, however, informations about spatial cognitive abilities in snakes and lizards (order Squamata) are only a few. Current knowledge concerning mechanism of small scale navigation based on allothetic orientation in snakes and lizards is only poorly understood. Aim of this thesis is review the literature about the mechanisms of reptile spatial orientation focused on allothetic navigation (using of external landmarks). As extension of this thesis is review of the principles of testing allothetic orientation in other groups (e. g. mammals) that were frequently used as a subject for testing allothetic orientation). The design of tests of allothetic orientation in model species of lizards (Eublepharis macularius) is one of the results of this thesis. Keywords: reptiles, spatial orientation, allothetic navigation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Voňavková 1.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Voňavková 144 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Voňavková 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Eva Landová, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Telenský, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 80 kB