velikost textu

Ochrana spotřebitele v oblasti online plateb uskutečněných prostřednictvím platebních karet

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana spotřebitele v oblasti online plateb uskutečněných prostřednictvím platebních karet
Název v angličtině:
Consumer Protection in the area of Online Payments made by Payment Cards
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tomáš Mikulka
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
9913
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 3. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ochrana spotřebitele; Platební karty; Online platby.
Klíčová slova v angličtině:
Consumer protection; Payment cards; Online payments.
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce analyzuje právní úpravu týkající se ochrany spotřebitele v oblasti online plateb uskutečněných prostřednictvím debetních a kreditních karet v České republice, Velké Británii a USA, stejně jako relevantní právní předpisy Evropské Unie. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá ochranou spotřebitele v oblasti online plateb realizovaných prostřednictvím debetních karet. Tato kapitola se soustředí na odpovědnost za neautorizované platební transakce uskutečněné prostřednictvím debetních karet a rozvádí případy žádné, omezené a neomezené odpovědnosti spotřebitele. Pozornost je věnována také autorizaci platebních transakcí realizovaných prostřednictvím debetních karet , omezením při používání debetních karet, specifickým povinnostem spotřebitele i poskytovatele plateb souvisejícím s debetními kartami, důkaznímu břemenu a oznamování neautorizovaných platebních transakcí uskutečněných prostřednictvím debetních karet. Právní úprava výše uvedených zemí týkající se ochrany spotřebitele v oblasti online plateb uskutečněných prostřednictvím debetních karet je následně vzájemně porovnána. Druhá kapitola se zaměřuje na stejná témata jako kapit ola první z pohledu ochrany spotřebitele v oblasti online plateb realizovaných prostřednictvím kreditních karet. Zvláštní důraz je přitom kladen na postižení rozdílů mezi použitím debetní a kreditní karty v online prostření v příslušných jurisdikcích. Tématem třetí kapitoly jsou poté další právní instituty ochrany spotřebitele v oblasti online plateb uskutečněných prostřednictvím platebních karet. Právu spotřebitele odstoupit od spotřebitelské smlouvy uzavírané na dálku a od smlouvy o finančních službác h uzavírané na dálku bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce je věnována mimořádná pozornost. Příslušná ustanovení nového občanského zákoníku České republiky jsou porovnána s aktuálně účinnou českou legislativou. V této kapitole je také pojednáno o otázc e, má-li spotřebitel nějaká práva vůči poskytovateli plateb v případě, že dodavatel řádně nesplnil smlouvu uzavřenou se spotřebitelem.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis analyses the legal frameworks governing consumer protection in the area of online payments made by debit and credit cards in the Czech Republic, the United Kingdom and the United States. The relevant legal provisions of the European Union are analysed as well. The thesis is divided into three chapters. The first chapter deals with consumer protection in the area of online payments made by debit cards. This chapter focuses on the liability for any unauthorized payment transactions made by debit cards and the cases of no consumer’s liability, limited consumer’s liability and unlimited consumer’s liability are discussed there. It is also concerned with the issues of authorization of payment transactions made by debit cards, the limitations on the use of debit cards, specific obligations of both the consumer and the payment provider concerning the use of debit cards, the burden of proof and notification of unauthorized payment transactions made by debit cards. Finally, the legal frameworks of countries mentioned above dealing with consumer protection in the area of online payments made by debit cards are compared. The second chapter deals with the same topics as the first chapter, however, it is from the perspective of consumer protection in the area of online payments made by credit cards. Specific attention is paid to differences between the use of debit and credit cards in the online environment and in relevant jurisdictions. The third chapter considers other legal institutes of consum er protection in the area of online payments made by payment cards. More specifically, a right of the consumer to withdraw from the distance contract and from the distance contract on financial services without any reason and without any sanction makes up a part of this chapter. The respective provisions of the new Civil Code of the Czech Republic are compared with the Czech legislation in force. An issue whether the consumer has any right against the payment provider in the case that the supplier has not f ulfilled a contract with the consumer properly is also considered in this chapter.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tomáš Mikulka 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tomáš Mikulka 146 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tomáš Mikulka 135 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 32 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 166 kB