velikost textu

Využití nanovlákenných nosičů pro regneraci cév

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití nanovlákenných nosičů pro regneraci cév
Název v angličtině:
Application of nanofiber scaffolds for vesel regeneration
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Dagmar Bezděková
Vedoucí:
RNDr. Evžen Amler, CSc.
Oponent:
RNDr. Mgr. Kristýna Holzerová
Id práce:
99110
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Elektrostatické zvlákňování, fyziologie cévy, endoteliální buňky, hladké svalové buňky, progenitorové buňky, regenerace cév
Klíčová slova v angličtině:
Electrospinning, blood-vessel physiology, endothelial cells, smooth muscle cells, progenitor cells, vessel regeneration
Abstrakt:
Systémů pro cévní regeneraci bylo vyvinuto již mnoho, žádný však zatím není úspěšný v použití pro náhrady cév s průměrem menším než 6 mm. Syntetické materiály jako Dacron a ePTFE sice mají dobré výsledky v nahrazení velkých cév, u malých cév ale způsobují trombózu. Navíc nejsou degradabilní, takže neumožňují přirozenou remodelaci cévního systému. Navíc na tyto materiály neadherují endoteliální buňky, které jsou esenciální pro vytvoření přirozené antitrombogenní vrstvy, ani hladké svalové buňky. Xenogenní decelularizované štěpy jsou další, nesyntetickou alternativou pro vytváření náhrad. Příhodný detergent odstraní buňky dárce a zbude pouze extracelulární matrix, kde mohou být poté kultivovány hostitelské buňky. Nevýhodou xenogenních štěpů je náročnost na výchovu zvířecích donorů a porušení struktury extracelulární matrix po použití detergentu. Jako nejpříhodnější materiál se zatím jeví nosiče vytvořené elektrostatickým zvlákňováním. Relativně jednoduchý proces se může různými způsoby modifikovat a vytvoří se tak nosič, který strukturou připomíná extracelulární matrix. Velikou výhodou je možnost inkorporace bioaktivních látek do jádra vlákna, takže slouží jako atraktant pro cévní buňky, nebo jako antikoagulační faktory. V kombinaci s využitím progenitorových buněk se zdá být elektrostatické zvlákňování velkou nadějí pro regeneraci malých cév
Abstract v angličtině:
Although plenty of systems for vessel regeneration have been developed, no system is successful in small diameter (under 6 mm) vessel replacement yet. Synthetic materials, such as Dacron and ePTFE, have good results in large vessels replacement, but they cause thrombosis in small vessels. In addition, they are not degradable and do not allow a natural remodeling of the vessel system. Furthemore, endothelial cells, which are essential for creating natural antithrombogenic endothelium, do not adhere on these materials, as well as smooth muscle cells. Decellularized xenogenic material is the non-synthetic alternative for vessel regeneration. Appropriate detergent removes donor’s cells and only extracellular matrix remains, which is able to host acceptor’s cells. The main disadvantages of this system are difficulties with animal’s nurture and structure violations after detergent is used. It appears that electrospun materials are the best alternative. The relatively simple process can be modified in many ways and provides then a scaffold, which mimics extracellular matrix. A big advantage of this process is the possibility to incorporate bioactive substances into a fiber. The substances serve there as an attractant for blood cells or as an anticoagulation factor. In combination with the progenitor cells seems electrospinning to be the great hope for the regeneration of small vessels.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dagmar Bezděková 2.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dagmar Bezděková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dagmar Bezděková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Evžen Amler, CSc. 631 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Mgr. Kristýna Holzerová 84 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 558 kB