velikost textu

Úloha exocystu v obrane rastlín pred patogénom

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha exocystu v obrane rastlín pred patogénom
Název v češtině:
Role exocystu v obraně rostlin před patogenem
Název v angličtině:
Role of exocyst at plant pathogen defense
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Peter Sabol
Vedoucí:
Mgr. Ivan Kulich, Ph.D.
Oponent:
Vladimír Matěj Šašek
Konzultanti:
doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc.
Tamara Pečenková, CSc.
Id práce:
99090
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Anatomie a fyziologie rostlin (NANAT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
exocyst, arabidopsis; polarizovan8 sekrece; pseudomonas syringae;
Klíčová slova v angličtině:
exocyst; arabidopsis; polarized secretion; pseudomonas syringae; blumeria graminis
Abstrakt:
Abstrakt Exocyst je proteínový komplex konzervovaný v kvasinkách, živočíchoch a rastlinách. Sprostredkuje tethering (pútanie) sekretorického vezikulu k plazmatickej membráne v predposlednom kroku exocytózy. Boli naznačené viaceré úlohy exocystu v procesoch bunkovej polarizácie, vrátane polarizovaného rastu peľových vrecúšok a koreňových vláskov, cytokinézy, depozícii pektínu semenného obalu a pravdepodobne autofágie. Jedna z najnovších úloh exocystu zahrňuje tiež odpoveď na bakteriálne a hubové patogény. V tomto ohľade bola ukázaná hlavná úloha pre Exo70B2 a Exo70H1 podjednotky, pričom Exo70H1 je zodpovedný za sprostredkovanie obrany proti bakteriálnym (Pseudomonas syringae) a Exo70B2 za obranu proti bakteriálnym aj hubovým (Blumeria graminis) patogénom. Nedávno sa objavili nové dáta naznačujúce interakciu medzi Exo70B1 a RIN4 a resp. Exo70A1 a NOI6. RPM1 interagujúci proteín 4 (RIN4) je dobre známym negatívnym regulátorom bazálnej aj efektorom spustenej odolnosti. Táto práca ukazuje interakciu medzi NOI6 a viacerými podjednotkami exocystu, potvrdzujúc predchádzajúce dáta. Ukazujem tu, že podjednotky exocystu špecificky interagujú s N koncom NOI6 proteínu a že táto interakcia chýba v kratšej verzii NOI6 mimikujúcej AvrRpt2 štiepenie. Pretože AvrRpt2 je efektorový proteín z bakteriálneho patogéna Pseudomonas syringae, špekulujem tu, že baktérie cielia NOI6 pre inhibovanie exocystom sprostredkovanej sekrécie. Zatiaľčo N koniec NOI6 je pravdepodobne cielený AvrRpt2, C koniec je zodpovedný za ukotvenie proteínu do plazmatickej membrány, ako je ukázané fluorescenčnou a konfokálnou mikroskopiou. Kolektívne, tu prezentované dáta naznačujú reguláciu funkcie exocystu NOI6 proteínom v priebehu PAMP spustenej imunity.
Abstract v angličtině:
Abstract Exocyst is a protein complex conserved in yeast, animals and plants. It mediates tethering of a secretory vesicle to the plasma membrane in the semifinal step of exocytosis. Several roles of exocyst in the processes of cell polarization in plant cells have been implied, including polarized growth of polen tubes and root hairs, cytokinesis, deposition of seed coat pectin and possibly autophagy. One of the most recent roles of exocyst includes also a response to bacterial and fungal pathogens. Exo70B2 and Exo70H1 subunits were shown to play prominent roles in this respect, with Exo70H1 being responsible for mediating defense against bacterial (Pseudomonas syringae) and Exo70B2 defense against both bacterial and fungal (Blumeria graminis) pathogens. Recently, new data appeared indicating the interaction between Exo70B1 and RIN4 and Exo70A1 and NOI6, respectively. RPM-1 interacting protein 4 (RIN4) is a well known negative regulator of both basal and effector-triggered resistance. This thesis shows interaction between NOI6 and several exocyst subunits, confirming previous data. I show here that exocyst subunints interact specifically with N terminus of NOI6 protein and that this interaction is lost in the shorter version of NOI6 mimicking AvrRpt2 cleavage. Since AvrRpt2 is an effector protein from bacterial pathogen Pseudomonas syringae, I speculate here that bacteria target NOI6 for inhibiting exocyst- mediated secretion. Whereas N-terminus of NOI6 is probably targeted by AvrRpt2, C- terminus is responsible for anchoring the protein to the plasma membrane, as shown by fluorescence and confocal microscopy. Collectively, the data presented here imply the regulation of exocyst function by NOI6 protein during PAMP-triggered immunity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Peter Sabol 2.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Peter Sabol 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Peter Sabol 27 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ivan Kulich, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta Vladimír Matěj Šašek 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. 81 kB