velikost textu

Influence of climatic fluctuations in Neogene/on evolution of ecologically diverse plant genus: an example of Hippophae L. (Elaeagnaceae)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Influence of climatic fluctuations in Neogene/on evolution of ecologically diverse plant genus: an example of Hippophae L. (Elaeagnaceae)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Dongrui Jia, M.Sc., Ph.D.
Školitel:
Igor Bartish, Ph.D.
Oponenti:
Ing. Milan Štech, Ph.D.
prof. Hans-Peter Comes, Dr.
Id práce:
99009
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Botanika (P1507)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
evolution, Hippophae, phylogeography, Quaternary
Klíčová slova v angličtině:
evolution, Hippophae, phylogeography, Quaternary
Abstrakt:
Abstrakt  Geologické procesy a klimatické změny v mladších třetihorách měly obrovský vliv na evoluci živých organismů v různých oblastech severní polokoule. Centrální oblast těchto procesů představovala Tibetská náhorní plošina (Qinghai-Tibetan Plateau – QTP). Migrace z QTP do dalších oblastí mírného pásma reprezentuje pro severní polokouli jedno z hlavních biogeografických schémat. Tato ‘out-of-QTP’ hypotéza nicméně nebyla doposud testována pomocí fylogeografické analýzy široce rozšířených druhů. Datování a cesty těchto migrací jsou z velké části neobjasněny. Na druhé straně, klimatické změny též hrály důležitou roli v utváření struktury a variability vnitrodruhové diverzity, což poskytuje základní podklad pro jakékoli evoluční změny. Detailní porozumění vlivu historických klimatických změn na vnitrodruhovou genetickou diverzitu může proto poskytnout cenný pohled na jejich evoluční důsledky a predikci pravděpodobného směřování vlivů globálního oteplování na udržitelnost existujících populací a druhů. V této práci jsem nejprve pro testování ‘out-of-QTP’ hypotézy studoval fylogeografii Hippophae rhamnoides (Chapter II). Dále jsem provedl fylogenetické (včetně datování) a biogeografické analýzy rodu Hippophae (Chapter III). A následně jsem studoval korelaci mezi genetickou diverzitou a změnami ve využitelnosti klimatických nik u H. rhamnoides ssp. sinensis (Chapter IV). Fylogeografické analýzy podporují ’out-of-QTP’ hypotézu pro H. rhamnoides, následovanou alopatrickou divergencí, hybridizací a introgresí. Biogeografická analýza rodu Hippophae zdůraznila vliv různých stádií zdvihu Tibetské náhorní plošiny (QTP) a eurasijských hor a klimatických změn v mladších třetihorách na diverzifikaci a změny areálů horských flór Euroasie. Struktura genetické diverzity H. rhamnoides ssp. sinensis naznačuje velký vliv historických klimatických nik a jejich změn v průběhu pozdních čtvrtohor na současnou vnitropopulační genetickou diverzitu tohoto pionýrského druhu.
Abstract v angličtině:
Abstract  The Neogene geologic processes and climatic changes had tremendous impact on evolution of biota in different regions of Northern Hemisphere (NH). The Qinghai- Tibetan Plateau (QTP) was a central part of these processes. Migrations from the QTP to other temperate regions represent one of the main biogeographic patterns for Northern Hemisphere. However, this ‘out-of-QTP’ hypothesis has never been tested through a phylogeographic analysis of a widely distributed species and the ages and routs of these migrations are largely not resolved. On the other hand, climate change played an important role in shaping the amount and structure of intraspecific genetic diversity, which provide the main basic substrate for any evolutionary change. Therefore, a detailed understanding of the effects of historic climate alterations on intraspecific genetic diversity can provide valuable insights into the evolutionary consequences of past climate changes and predicting the likely direction of global warming effects on sustainability of extant populations and species. In this thesis, I first studied the phylogeography of Hippophae rhamnoides to test the ‘out-of-QTP’ hypothesis (Chapter II). Then, I performed phylogenetic, dating and biogeographic analyses of the genus Hippophae (Chapter III). Finally, I studied the correlation between genetic diversity and changes in climatic niche suitability of H. rhamnoides ssp. sinensis (Chapter IV). The phylogeographic analyses supported an ‘out-of-QTP’ hypothesis for H. rhamnoides followed by allopatric divergence, hybridization and introgression. The biogeographic analyses of Hippophae highlighted the impact of different stages in uplift of the QTP and Eurasian mountains and climatic changes in the Neogene on diversification and range shifts in highland flora on the continent. Patterns of genetic diversity in H. rhamnoides ssp. sinensis suggested strong impact of historical climatic niche suitability and both extent and direction of changes in niche suitability throughout the Late Quaternary on current within-population genetic diversity in this pioneer plant species.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dongrui Jia, M.Sc., Ph.D. 3.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Dongrui Jia, M.Sc., Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Dongrui Jia, M.Sc., Ph.D. 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Milan Štech, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Hans-Peter Comes, Dr. 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 791 kB