text size

Použití LCA (life cycle assessment) v environmentálních vědách

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Použití LCA (life cycle assessment) v environmentálních vědách
Titile (in english):
Use of LCA (life cycle assessment) in environmental sciences
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Michaela Francová
Supervisor:
doc. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Martina Vítková, Ph.D.
Thesis Id:
98997
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources (31-430)
Study programm:
Geology (B1201)
Study branch:
Management of Natural Resources (HPZ)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
20/06/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Cílem této práce je co popsat analytickou metodu posuzování životního cyklu LCA (angl. Life Cycle Assessment) a na jednotlivých řešených studiích přiblížit její praktické využití zejména v odpadovém hospodářství. Jedním z hlavních účelů LCA studií je srovnávání alternativních produktů, tzv. komparativní studie. Metoda má čtyři fáze. V první se definuje cíl a rozsah studie, konkrétně co a proč je předmětem studie LCA, komu je určena, kde bude studie použita a k čemu a jasně se vymezuje hranice produktového systému. Druhou fází je inventarizace životního cyklu. V této fázi řešitelé sbírají všechna dostupná data o jednotlivých vstupech a výstupech produktového systému, která pak zpracovávají do inventarizační tabulky. Ve třetí fázi se pomocí indikátorů kategorií dopadu hodnotí dopad životního cyklu na předem stanovené kategorie dopadu. V poslední čtvrté fázi se provádí interpretace životního cyklu s ohledem na srozumitelnost pro zadavatele.
Abstract:
SUMMARY The goal of this bachelor thesis is to describe the analytical method called the Life Cycle Assessment (LCA) and to show its practical applications in case studies especially in waste management. The LCA method consists of four phases. The first phase is the definition of the intention and volume of the study, which includes the subject, the recipient, the place concerned and the purpose of the study together with specifications of the scope of product system. The second phase deals with the life cycle inventory. The investigators collect the accessible data on individual inputs and outputs of the product system, which are consequently embedded into the inventory chart. The third phase applies to the assessment of the life cycle impact on predefined categories using the impact categories indicators. The final phase summarizes the interpretation of the life cycle, its intelligibility for the submitter being mainly considered.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Michaela Francová 1.33 MB
Download Abstract in czech Bc. Michaela Francová 35 kB
Download Abstract in english Bc. Michaela Francová 33 kB
Download Supervisor's review doc. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. 127 kB
Download Opponent's review Mgr. Martina Vítková, Ph.D. 179 kB
Download Defence's report 197 kB