velikost textu

Použití LCA (life cycle assessment) v environmentálních vědách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Použití LCA (life cycle assessment) v environmentálních vědách
Název v angličtině:
Use of LCA (life cycle assessment) in environmental sciences
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Francová
Vedoucí:
doc. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martina Vítková, Ph.D.
Id práce:
98997
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Hospodaření s přírodními zdroji (HPZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem této práce je co popsat analytickou metodu posuzování životního cyklu LCA (angl. Life Cycle Assessment) a na jednotlivých řešených studiích přiblížit její praktické využití zejména v odpadovém hospodářství. Jedním z hlavních účelů LCA studií je srovnávání alternativních produktů, tzv. komparativní studie. Metoda má čtyři fáze. V první se definuje cíl a rozsah studie, konkrétně co a proč je předmětem studie LCA, komu je určena, kde bude studie použita a k čemu a jasně se vymezuje hranice produktového systému. Druhou fází je inventarizace životního cyklu. V této fázi řešitelé sbírají všechna dostupná data o jednotlivých vstupech a výstupech produktového systému, která pak zpracovávají do inventarizační tabulky. Ve třetí fázi se pomocí indikátorů kategorií dopadu hodnotí dopad životního cyklu na předem stanovené kategorie dopadu. V poslední čtvrté fázi se provádí interpretace životního cyklu s ohledem na srozumitelnost pro zadavatele.
Abstract v angličtině:
SUMMARY The goal of this bachelor thesis is to describe the analytical method called the Life Cycle Assessment (LCA) and to show its practical applications in case studies especially in waste management. The LCA method consists of four phases. The first phase is the definition of the intention and volume of the study, which includes the subject, the recipient, the place concerned and the purpose of the study together with specifications of the scope of product system. The second phase deals with the life cycle inventory. The investigators collect the accessible data on individual inputs and outputs of the product system, which are consequently embedded into the inventory chart. The third phase applies to the assessment of the life cycle impact on predefined categories using the impact categories indicators. The final phase summarizes the interpretation of the life cycle, its intelligibility for the submitter being mainly considered.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Francová 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Francová 35 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Francová 33 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. 127 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martina Vítková, Ph.D. 179 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 197 kB