velikost textu

Enzymy metabolismu katecholaminů u experimentální hypertenze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Enzymy metabolismu katecholaminů u experimentální hypertenze
Název v angličtině:
The enzymes of catecholamine metabolism in experimental hypertension.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Anna Loučková
Vedoucí:
RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.
Oponent:
Mgr. Martina Klevstigová, Ph.D.
Id práce:
98994
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hypertenze, katecholaminy, tyrosinhydroxyláza, DOPAdekarboxyláza, dopamin β-hydroxyláza, fenyletanolamin-N-metyltransferáza, spontánně hypertenzní potkan
Klíčová slova v angličtině:
hypertension, catecholamines, tyrosine hydroxylase, DOPA decarboxylase, dopamine β-hydroxylase, phenylethanolamine N-methyltransferase, spontaneously hypertensive rat
Abstrakt:
Katecholaminy dopamin, noradrenalin a adrenalin se významně podílejí na regulaci krevního tlaku. Nejdůležitější enzymy účastnící se jejich metabolizmu jsou tyrosinhydroxyláza, DOPAdekarboxyláza, dopamin-β-hydroxyláza a fenyletanolamin-N-metyltransferáza. Tato práce shrnuje dosavadní poznatky o těchto enzymech, se zaměřením na jejich význam v procesu rozvoje esenciální hypertenze. Ke studiu hypertenze se z důvodů praktických i etických často používají experimentální modely. Nejvíce poznatků bylo získáno na spontánně hypertenzních potkanech, kvůli jejich podobnosti s lidskou esenciální hypertenzí. Metabolizmus katecholaminů se u spontánně hypertenzního potkana liší od normotenzních kontrol v mnoha ohledech. Primární příčinu tohoto typu hypertenze se od kompenzačních reakcí zatím nepodařilo rozlišit. Nicméně některými zásahy lze dosáhnout zabránění vzniku nebo alespoň zpomalení rozvoje onemocnění. Tyto poznatky mohou pomoci při hledání nových způsobů léčby lidské hypertenze.
Abstract v angličtině:
Catecholamines dopamine, norepinephrine and epinephrine are significantly involved in regulation of blood pressure. The most important enzymes participating in their metabolism are tyrosin hydroxylase, DOPA dekarboxylase, dopamine β-hydroxylase and phenylethanolamine N-methyltransferase. This thesis summarizes current knowledge about these enzymes, focusing on their role in the development of essential hypertension. Experimental models are often used in the study of hypertension because of their practical and ethic reasons. Most findings were obtained in spontaneously hypertensive rats, due to their similarity to human essential hypertension. Metabolism of catecholamines in spontaneously hypertensive rat differs in many aspects from that of normotensive controls. The primary cause of this type of hypertension has not yet been distinguished from compensatory responses. However, prevention or slow-down the disease-development process can be achieved by various interventions. This information may help to identify new treatments for human hypertension.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Loučková 535 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Loučková 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Loučková 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc. 23 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martina Klevstigová, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 546 kB