velikost textu

Vliv modifikací rRNA na syntézu proteinů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv modifikací rRNA na syntézu proteinů
Název v angličtině:
Impact of the rRNA modifications on protein synthesis
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Eliška Kročová
Vedoucí:
RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Dana Holá, Ph.D.
Id práce:
98974
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rRNA, methylace, pseudouridylace, translace, zrání ribosomu
Klíčová slova v angličtině:
rRNA, methylation, pseudouridylation, translation, ribosome biogenesis
Abstrakt:
Abstrakt Ribosom je supramolekulární útvar, který zprostředkovává syntézu veškerých buněčných proteinů a je tedy nezbytný pro její život. To, že jsou některé nukleotidy ribosomální RNA modifikovány je známo už čtyřicet let. Teprve v dnešní době se však daří hlouběji studovat, jak jsou jednotlivé modifikace syntetizovány i to, jaký je jejich vliv na vznik a funkci ribosomu. Některé konkrétní nukleotidové modifikace mají význam při vzniku ribosomu (například m1acp3Ψ1191 SSU), u některých byl pozorován vliv na správnou funkčnost ribosomu (například Um2921, Gm2922, Ψ2923 LSU, m1acp3Ψ1191 SSU). Většina modifikovaných nukleotidů v eukaryotní rRNA je rozpoznávána malými jadérkovými RNA (snoRNA). Několik málo nukleotidů je však rozpoznáváno a následně modifikováno specifickými proteiny. Tyto proteiny hrají i zásadní roli ve zrání ribosomu. Předložená práce přehledně shrnuje současné znalosti o úloze nukleotidových modifikací v ribosomální RNA při vzniku, zrání a funkci ribosomu.
Abstract v angličtině:
Abstract A ribosome is a supramolecular structure, which mediates synthesis of all cellular proteins, and therefore is essential for cell life. The fact, that some nucleotides of ribosomal RNA are modified, is known for forty years. However only recently, successful deeper studies on how the individual modifications are synthesized and what is their effect on ribosome synthesis and function appear. Some particular nucleotide modifications are important for the ribosome formation (like m1acp3Ψ1191 SSU), some others influence proper function of the ribosome (e.g. Um2921, Gm2922, Ψ2923 LSU, m1acp3Ψ1191 SSU). Majority of modified nucleotides in eukaryotic rRNA is being recognized by small nucleolar RNA (snoRNA). Few nucleotides is, however, recognized and subsequently modified by specific proteins. These proteins also play crucial role in ribosome maturation. In thesis presented, current knowledge on the role of ribosomal RNA nucleotide modifications during their formation and maturation, and on their function is summarized and overviewed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Kročová 792 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Kročová 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Kročová 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D. 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Dana Holá, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 81 kB