velikost textu

Výskyt a speciace polokovů ve skládkových výluzích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výskyt a speciace polokovů ve skládkových výluzích
Název v angličtině:
Occurrence and speciation of metalloids in landfill leachates
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Markéta Cihlová
Vedoucí:
doc. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petr Drahota, Ph.D.
Id práce:
98971
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Hospodaření s přírodními zdroji (HPZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Skládkování je v současné době ve většině zemí převládajícím způsobem nakládání s tuhým komunálním odpadem (TKO). Na skládkách TKO pak probíhá celá řada procesů, díky nimž, mimo jiné, dochází k produkci skládkového výluhu. Ten kromě celé řady dalších polutantů obsahuje i polokovy, především arsen a antimon. Tyto polokovy se, v závislosti na vlastnostech skládky, mohou vyskytovat v různých chemických formách. Toxicita, mobilita i další vlastnosti těchto prvků jsou na jejich formě závislé, proto je znalost jejich speciace velmi důležitá. K jejímu určení se používá kombinace metody vysoce účinné kapalinové chromatografie (HPLC) a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICPMS). Celková koncentrace polokovů i zastoupení jednotlivých forem jsou značně variabilní. Část polokovů se v prostředí skládkových výluhů váže na koloidy, které tak ovlivňují mobilitu a reaktivitu těchto prvků. Díky znalosti speciace polokovů je pak možné zhodnotit jejich vliv na životní prostředí a navrhnout vhodné technologie pro případnou dekontaminaci skládkových výluhů.
Abstract v angličtině:
Landfilling is currently the prevailing way of municipal solid waste (MSW) disposal in most countries. Numerous processes interacting in landfills, are responsible for the production of landfill leachate. Apart from many other pollutants the leachate contains metalloids, especially arsenic and antimony. These elements, depending on the properties of landfills, can exist in different chemical species. The knowledge of their speciation is very important, because it can strongly effect the toxicity, mobility and other properties of these elements. High-performance liquid chromatography (HPLC) and mass spectrometry with inductively coupled plasma (ICPMS) has been applied to determination of the speciation of metalloids in landfill leachates. The total concentrati on of metalloids and distribution of their species are highly variable. It has been observed that a certain fraction of metalloids in landfill leachates can be bound to colloids, which thus affect the mobility and reactivity of these elements in landfill environments. Knowledge of the metalloids speciation enables to assess their impact on the environment and to suggest appropriate technology for possible decontamination of landfill leachates.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Cihlová 1009 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Cihlová 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Cihlová 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. 168 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Drahota, Ph.D. 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 313 kB