velikost textu

Značení buněk pro MRI pomocí neběžných magnetických nanočástic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Značení buněk pro MRI pomocí neběžných magnetických nanočástic
Název v angličtině:
Cellular labelling using non-usual magnetic nanoparticles
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Soňa Kikerlová
Vedoucí:
doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Barbora Pavlů
Id práce:
98968
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
magnetická rezonance, nanočástice, značení buněk
Klíčová slova v angličtině:
magnetic resonance imaging, nanoparticle, cellular imaging
Abstrakt:
Abstrakt Mezi běžně používané zobrazovací techniky v klinické praxi patří MRI (zobrazování magnetickou rezonancí). Jedná se o metodu pro pacienta zcela neinvazivní, která umožňuje trojrozměrné zobrazování těla na základě detekce vodíkových atomů molekul vody obsažených v jednotlivých tkáních. Intenzita signálu může být navíc ovlivněna přidáním vhodné kontrastní látky. Před vlastním použitím nově připravených kontrastních agens je nutné provést základní in vitro a in vivo experimenty na buněčných liniích a zvířecích modelech, aby případné nežádoucí účinky těchto nanosond na živé organizmy byly odhaleny ještě dřív, než dojde k jejich zavedení do klinické praxe. Současný rozmach nanotechnologií nabízí širokou škálu nanomateriálů, včetně magnetických nanočástic, určených převážně pro snížení intenzity MRI signálu. Mezi nejběžnější a nejdéle používaná kontrastní agens pro MRI patří superparamagnetické nanočástice oxidů železa (SPIO). V této literární rešerši jsou představeny méně běžné typy magnetických nanočástic, které je také možné použít pro zobrazování magnetickou rezonancí. Klíčová slova: magnetická rezonance, nanočástice, značení buněk
Abstract v angličtině:
Abstract MRI (magnetic resonance imaging) belongs to an imaging technique in a clinical practice. It is the method completely non-invasive for a patient, which allows three- dimensional imaging of the body based on the detection of hydrogen atoms of water molecules in individual tissues. Intensity of signal can be further influenced by adding a suitable contrast agent. It is necessary to perform basic in vitro and in vivo experiments on a cell cultures and animal models before a new contrast agents will be introduced into the clinical practice. This is due to potential side effects on living organisms. The current boom in nanotechnology offers a variety of nanomaterials including magnetic nanoparticles for decreasing the intensity of the MRI signal. The most common and longest used contrast agents for MRI are based on superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIO). In this literature review will be presented uncommon types of magnetic nanoparticles which can also be used for the magnetic resonance imaging. Key words: magnetic resonance imaging, nanoparticle, cellular imaging
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Soňa Kikerlová 780 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Soňa Kikerlová 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Soňa Kikerlová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Barbora Pavlů 146 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 3.11 MB