text size

Individuální rozdíly v mateřském chování (mateřský styl) u savců

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Individuální rozdíly v mateřském chování (mateřský styl) u savců
Titile (in english):
Individual differences in maternal behavior (maternal style) of mammals
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Iva Leszkowová
Supervisor:
doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.
Opponent:
Mgr. Jakub Polák
Thesis Id:
98960
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Zoology (31-170)
Study programm:
Biology (B1501)
Study branch:
Biology (BBI)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
07/09/2011
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Mateřský styl, Mateřské chování, Individuální rozdíly, Konflikt rodiče a potomka, Starostlivost, Odmítavost
Keywords:
Maternal style, Maternal behavior, Individual differences, Parent-offspring conflict, Protectiveness, Rejection
Abstract (in czech):
Abstrakt Pojem „mateřský styl“ slouží k popisu mezidruhové, interindividuální a intraindividuální proměnlivost v mateřské péči. V užším slova smyslu se používá pouze pro označení stálé variability v mateřském chování mezi jednotlivými matkami téhož druhu . Koncept mateřského stylu je založen na dobře doložené skutečnosti, že jednotlivé složky mateřského chování spolu korelují a tato vzájemná vazba umožňuje popsat rozmanitý repertoár chování matky několika málo dimenzemi, jako je například starostlivost, omezování, odmítavost a tolerance. Mateřský styl byl hojně popsán u primátů (např. Berman, 1990; Fairbanks, 1996). Do dnešního dne pak byla existence mateřského stylu potvrzena také u některých hlodavců (morče: Albers, 1999; myš:Benus a Rondigs, 1996), hospodářských zvířat (prase:např. Špinka a kol., 2000; ovce: Dwyer a Lawrence, 2010; koza: O'Brien, 1984 ) a šelem (pes: Wilsson, 1984). KLÍČOVÁ SLOVA : Mateřský styl, Mateřské chování, Individuální rozdíly, Konflikt rodiče a potomka, Starostlivost, Odmítavost
Abstract:
Abstract The expression "maternal style" in the wider sense serves to describe the interspecies interindividual and intraindividual, variability in the maternal care. In the narrow sense it is used only to designate permanent variability in the maternal behaviour among different mothers of the same species. The concept of the maternal style is based on a well-documented fact, that individual parts of maternal behaviour correlate with one another and this mutual bond enables to describe the varied repertoire of the mothers´ behaviour by a few dimensions, such as e.g. protectiveness, restrictive, rejection and laissez-faire. Maternal style of primates was described in a wide range (e.g. Berman, 1990; Fairbanks, 1996). Up to today the existence of maternal style has been confirmed also with some rodents (guinea-pig: Albers, 1999; mouse: Benus a Rondigs, 1996), domestic animals (pig: e.g. Špinka et al., 2000; sheep: Dwyer a Lawrence, 2010; goat: O'Brien, 1984) and predators (dog: Wilsson, 1984). KEYWORDS : Maternal style, Maternal behavior, Individual differences, Parent-offspring conflict, Protectiveness, Rejection
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Iva Leszkowová 352 kB
Download Abstract in czech Bc. Iva Leszkowová 46 kB
Download Abstract in english Bc. Iva Leszkowová 45 kB
Download Supervisor's review doc. RNDr. Marek Špinka, CSc. 36 kB
Download Opponent's review Mgr. Jakub Polák 37 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 80 kB