velikost textu

Individuální rozdíly v mateřském chování (mateřský styl) u savců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Individuální rozdíly v mateřském chování (mateřský styl) u savců
Název v angličtině:
Individual differences in maternal behavior (maternal style) of mammals
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Iva Leszkowová
Vedoucí:
doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.
Oponent:
Mgr. Jakub Polák
Id práce:
98960
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mateřský styl, Mateřské chování, Individuální rozdíly, Konflikt rodiče a potomka, Starostlivost, Odmítavost
Klíčová slova v angličtině:
Maternal style, Maternal behavior, Individual differences, Parent-offspring conflict, Protectiveness, Rejection
Abstrakt:
Abstrakt Pojem „mateřský styl“ slouží k popisu mezidruhové, interindividuální a intraindividuální proměnlivost v mateřské péči. V užším slova smyslu se používá pouze pro označení stálé variability v mateřském chování mezi jednotlivými matkami téhož druhu . Koncept mateřského stylu je založen na dobře doložené skutečnosti, že jednotlivé složky mateřského chování spolu korelují a tato vzájemná vazba umožňuje popsat rozmanitý repertoár chování matky několika málo dimenzemi, jako je například starostlivost, omezování, odmítavost a tolerance. Mateřský styl byl hojně popsán u primátů (např. Berman, 1990; Fairbanks, 1996). Do dnešního dne pak byla existence mateřského stylu potvrzena také u některých hlodavců (morče: Albers, 1999; myš:Benus a Rondigs, 1996), hospodářských zvířat (prase:např. Špinka a kol., 2000; ovce: Dwyer a Lawrence, 2010; koza: O'Brien, 1984 ) a šelem (pes: Wilsson, 1984). KLÍČOVÁ SLOVA : Mateřský styl, Mateřské chování, Individuální rozdíly, Konflikt rodiče a potomka, Starostlivost, Odmítavost
Abstract v angličtině:
Abstract The expression "maternal style" in the wider sense serves to describe the interspecies interindividual and intraindividual, variability in the maternal care. In the narrow sense it is used only to designate permanent variability in the maternal behaviour among different mothers of the same species. The concept of the maternal style is based on a well-documented fact, that individual parts of maternal behaviour correlate with one another and this mutual bond enables to describe the varied repertoire of the mothers´ behaviour by a few dimensions, such as e.g. protectiveness, restrictive, rejection and laissez-faire. Maternal style of primates was described in a wide range (e.g. Berman, 1990; Fairbanks, 1996). Up to today the existence of maternal style has been confirmed also with some rodents (guinea-pig: Albers, 1999; mouse: Benus a Rondigs, 1996), domestic animals (pig: e.g. Špinka et al., 2000; sheep: Dwyer a Lawrence, 2010; goat: O'Brien, 1984) and predators (dog: Wilsson, 1984). KEYWORDS : Maternal style, Maternal behavior, Individual differences, Parent-offspring conflict, Protectiveness, Rejection
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Iva Leszkowová 352 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Iva Leszkowová 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Iva Leszkowová 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Marek Špinka, CSc. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Polák 37 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 80 kB