velikost textu

Teplotně korelovaná fenotypová plasticita volně žijících protist

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teplotně korelovaná fenotypová plasticita volně žijících protist
Název v angličtině:
Temperature-related phenotypic plasticity of free-living protists
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Tereza Poláčková
Vedoucí:
doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jana Kulichová, Ph.D.
Id práce:
98948
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Ekologická a evoluční biologie (EKOEVOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Ve své bakalářské práci jsem se zabývala teplotně korelovanou fenotypickou plasticitou. Teoretickou část jsem rozdělila do pěti základních tématických celků. První se zabývá teplotním optimem a růstovými parametry, druhý velikostí buněk a jejím vlivem na fyziologii a ekologii protist, třetí vlivem genotypu na velikost a růstovou rychlost, čtvrtý primární produkcí v souvislosti s protichůdnými jevy zvyšování růstové rychlosti a zmenšování buněk s rostoucí teplotou a pátý konkrétními příklady morfologických změn, s kterými se můžeme u protist setkat. V praktické části jsem provedla základní analýzu vlastních dat Micrasterias thomasiana a Micrasterias rotata. Porovnávala jsem buňky z květnových a říjnových odběrů z krušnohorského prameništního rašeliniště. Analýza ukázala, že ani u jednoho druhu pravděpodobně neexistuje sezónně korelovaná morfologická variabilita. Data o M. rotata však mohou být negativně ovlivněna skutečností, že jsem ji našla pouze na jednom odběrovém místě.
Abstract v angličtině:
Abstract In my Bc Thesis I focused on temperature-corellated phenotypic plasticity. The theoretical part is divided into four main thematical units. The first one deals with temperature optimum and growth parameters. The second one with cell size and its infuence on the physiology and ecology of protists. The thirt one with genotyp influence on cell size and growth rate. The fourt one is about primary production and its relation to antagonistic phenomenon of increasing growth rate and decreasing cell size with increasing temperature. Finally, the fifth one is about specific examples of morphological changes which we can find in protist group. In the practical part of the thesis I performed basic analysis of my own data about Micrasterias thomasiana and Micrasterias rotata. I compared the cells from May and October samples from the peat-bog in Krušné hory. The result of my analysis is that there is probably no sezonally-corellted morphological variability in neither of the studied species. Data on M. rotata may be, however, affected by the fact that I found it at one location only.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Poláčková 1.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Poláčková 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Poláčková 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Kulichová, Ph.D. 125 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 81 kB