text size

Porovnání metod pro stanovení askorbové kyseliny v léčivých přípravcích

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Porovnání metod pro stanovení askorbové kyseliny v léčivých přípravcích
Titile (in english):
The comparison of methods for determination of ascorbic acid in medical formulations
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Mgr. Petra Kohoutová, DiS.
Supervisor:
RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Opponent:
RNDr. Václav Červený, Ph.D.
Thesis Id:
98896
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Analytical Chemistry (31-230)
Study programm:
Chemistry (B1407)
Study branch:
Environmetal Chemistry (BCHZP)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
16/06/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
askorbová kyselina, titrace, spektrofotometrie
Keywords:
ascorbic acid, titration, spectrophotometry
Abstract (in czech):
Cílem této bakalářské práce bylo porovnat a zhodnotit vybrané analytické metody pro stanovení askorbové kyseliny v léčivých přípravcích z hlediska jejich správnosti, přesnosti, časové a finanční náročnosti. Ke stanovení byly vybrány čtyři metody: acidimetrická titrace s vizuální a instrumentální indikací, jodometrie a spektrofotometrie. Jako vzorky léčivých přípravků byly vybrány tablety, kapsle a injekční roztok. Z dosažených výsledků se co do správnosti s deklarovanou hodnotou (resp. povoleným rozmezím podle lékopisu) shodly všechny titrační metody, spektrofotometrická stanovení vykazovala nadhodnocené výsledky. Všechny použité metody byly zhruba stejně přesné. Jako časově nejvýhodnější se jeví acidobazická titrace s vizuální indikací, naopak nejnáročnější z hlediska času byla spektrofotometrie. Z hlediska finanční náročnosti se jako nejvýhodnější ukázalo stanovení titračními metodami, jejichž náklady byl srovnatelné.
Abstract:
The aim of this thesis is to compare and assess chosen analytical methods for ascorbic acid determination in pharmaceuticals with respect to their correctness, accuracy, time and finance exigencies. Four methods were chosen alkalimetric titration with visual and instrumental indication, iodometry and spectrophotometry. Pills, capsules and injection solution were chosen as samples of pharmaceuticals. The obtained results as to accuracy of the declared value (or range permitted under Pharmacopoeia) agreed by all titration methods, spectrophotometric determination showed overestimated results. All used methods were approximately equally accurate. As time seems to be most optimal acidobasic titration with visual indication, while demanding in terms of time was spectrophotometry. If we consider methods on financial intensity all titration methods were quite equal.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Petra Kohoutová, DiS. 395 kB
Download Abstract in czech Mgr. Petra Kohoutová, DiS. 42 kB
Download Abstract in english Mgr. Petra Kohoutová, DiS. 42 kB
Download Supervisor's review RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. 212 kB
Download Opponent's review RNDr. Václav Červený, Ph.D. 69 kB
Download Defence's report 383 kB
Download Errata Mgr. Petra Kohoutová, DiS. 116 kB