velikost textu

Porovnání metod pro stanovení askorbové kyseliny v léčivých přípravcích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnání metod pro stanovení askorbové kyseliny v léčivých přípravcích
Název v angličtině:
The comparison of methods for determination of ascorbic acid in medical formulations
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Petra Kohoutová, DiS.
Vedoucí:
RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Václav Červený, Ph.D.
Id práce:
98896
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie životního prostředí (BCHZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
askorbová kyselina, titrace, spektrofotometrie
Klíčová slova v angličtině:
ascorbic acid, titration, spectrophotometry
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce bylo porovnat a zhodnotit vybrané analytické metody pro stanovení askorbové kyseliny v léčivých přípravcích z hlediska jejich správnosti, přesnosti, časové a finanční náročnosti. Ke stanovení byly vybrány čtyři metody: acidimetrická titrace s vizuální a instrumentální indikací, jodometrie a spektrofotometrie. Jako vzorky léčivých přípravků byly vybrány tablety, kapsle a injekční roztok. Z dosažených výsledků se co do správnosti s deklarovanou hodnotou (resp. povoleným rozmezím podle lékopisu) shodly všechny titrační metody, spektrofotometrická stanovení vykazovala nadhodnocené výsledky. Všechny použité metody byly zhruba stejně přesné. Jako časově nejvýhodnější se jeví acidobazická titrace s vizuální indikací, naopak nejnáročnější z hlediska času byla spektrofotometrie. Z hlediska finanční náročnosti se jako nejvýhodnější ukázalo stanovení titračními metodami, jejichž náklady byl srovnatelné.
Abstract v angličtině:
The aim of this thesis is to compare and assess chosen analytical methods for ascorbic acid determination in pharmaceuticals with respect to their correctness, accuracy, time and finance exigencies. Four methods were chosen alkalimetric titration with visual and instrumental indication, iodometry and spectrophotometry. Pills, capsules and injection solution were chosen as samples of pharmaceuticals. The obtained results as to accuracy of the declared value (or range permitted under Pharmacopoeia) agreed by all titration methods, spectrophotometric determination showed overestimated results. All used methods were approximately equally accurate. As time seems to be most optimal acidobasic titration with visual indication, while demanding in terms of time was spectrophotometry. If we consider methods on financial intensity all titration methods were quite equal.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Kohoutová, DiS. 395 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Kohoutová, DiS. 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Kohoutová, DiS. 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. 212 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Václav Červený, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 383 kB
Stáhnout Errata Mgr. Petra Kohoutová, DiS. 116 kB