velikost textu

Vznik, degenerace a detekce pohlavních chromozomů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vznik, degenerace a detekce pohlavních chromozomů
Název v angličtině:
Origin, degeneration and detection of sex chromosomes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Klára Jílková
Vedoucí:
RNDr. Jiří Král, CSc.
Oponent:
doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
Id práce:
98824
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
CGH, degenerace, genetické svezení se, GISH, Mullerova rohatka, pohlavní chromozomy, selekce na pozadí
Klíčová slova v angličtině:
background selection, CGH, degeneration, genetic hitchhiking, GISH, Muller´s ratchet, sex chromosomes
Abstrakt:
Pohlavní chromozomy jsou většinou odvozeny z páru autozomů a diferencují v důsledku suprese rekombinace. Tento proces vede k postupné degeneraci nepárového pohlavního chromozomu a tato část genomu se stává geneticky inertní. Mezi nejdůležitější mechanismy degenerace alozomu patří Mullerova rohatka, genetické svezení se a selekce na pozadí. Přímý vliv na degeneraci mají transponovatelné elementy a akumulace konstitutivního heterochromatinu. Tyto procesy se podílejí jak na degeneraci Y chromozomu, tak na degeneraci W chromozomu. Existují ale selekční tlaky, které vedou k tomu, že se rychlost degenerace těchto alozomů liší. Rozdíly v degeneraci se vyskytují i mezi alozomy živočichů a rostlin, a to zejména proto, že některé rostliny jsou ve značné fázi svého životního cyklu v haploidním stavu. Mezi jiné způsoby vzniku pohlavních chromozomů patří přestavby mezi autozomy a gonozomy, nondisjunkce a rozpad původních pohlavních chromozomů, vznik z B chromozomů nebo nenáhodná segregace autozomů s pohlavními chromozomy. Další možností evoluce pohlavních chromozomů je tranzice mezi systémy XY/XX a ZW/ZZ popř. tranzice mezi chromozomovým a epigamním určením pohlaví. Je možné, že se přechod mezi systémy XY/XX a ZW/ZZ odehrál i během vzniku savců z plazího předka. Pohlavní chromozomy jsou tedy evolučně velmi dynamické. Zákonitosti jejich evoluce mohou být objasněny také využitím metod molekulární cytogenetiky, např. fluorescenční hybridizace in situ. Tyto metody mohou odhalit např. kryptické pohlavní chromozomy v rané fázi diferenciace. Další možností jejich použití je srovnávání pohlavních chromozomů příbuzných druhů. Tak lze postupně odhalovat, k jakým dějům docházelo v průběhu evoluce pohlavních chromozomů.
Abstract v angličtině:
Sex chromosomes evolved from a pair of autosomes and they are differentiated as a result of supression of recombination. This process leads to a successive degradation of odd sex chromosome (alosome), which is becoming genetically inert finally or even excluded. Fundamental processes taking part in degeneration of alosome are Muller´s ratchet, genetic hitchhiking, background selection, accumulation of transposable elements and constitutive heterochromatin. Indeed, these processes take part in either degeneration of both Y or W chromosomes. Remarkably, these alosomes show different rates of degeneration, most probably due to 1) different structure of male and female gonads as well as 2) different course of gametogenesis in both sexes. Furthermore, rate of alosome degeneration is usually lower in plants because they are haploid during the major part of life cycle. Other mechanisms of sex chromosome evolution involve rearrangements between autosomes and gonosomes, nondisjunctions and fissions of original sex chromosomes, transformation of B chromosomes into sex chromosomes or non-random segregation of autosomes with sex chromosomes. Other phenomenon that appears in sex chromosome evolution is transition between XY/XX and ZW/ZZ systems or transition between chromosomal sex determination and epigamy. Actually, there is a possibility that transition between XY/XX and ZW/ZZ systems have occured during evolution of mammals from the reptilian ancestor. Thus, sex chromosomes appear to be evolutionarily very dynamic. Sex chromosomes in early phase of their differentiation can be detected by methods of molecular cytogenetics, namely by fluorescence in situ hybridization. Other possibility of application of these methods is to trace sex chromosome evolution of selected taxa.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Klára Jílková 478 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Klára Jílková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Klára Jílková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiří Král, CSc. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 81 kB