velikost textu

Environmentální dynamika svrchního pleistocénu ve střední Evropě: multidisciplinární výzkum spraší, paleopůd a jezerních sedimentů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Environmentální dynamika svrchního pleistocénu ve střední Evropě: multidisciplinární výzkum spraší, paleopůd a jezerních sedimentů
Název v angličtině:
Upper Pleistocene environmental dynamics in central Europe: multidisciplinary research of loess/paleosols sequences and lacustrine sediments
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Hošek
Školitel:
Mgr. Lenka Lisá, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.
RNDr. Vojen Ložek, DrSc.
Id práce:
98822
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (P1201)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sprašové série, jezerní sedimenty, magneto-mineralogické a geochemické metody, eroze, pedogeneze, svrchní pleistocén, střední Evropa
Klíčová slova v angličtině:
loess/paleosols sequences, lacustrine sediments, mineral-magnetic and geochemical methods, erosion, pedogenesis; Upper Pleistocene, Central Europe
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce bylo poskytnout relevantní informace o časové a prostorové dynamice erozně-sedimentačních a zvětrávacích procesů posledního klimatického cyklu a získané poznatky interpretovat v kontextu s paleoenvironmentálním vývojem Evropy. Pomocí široké škály nástrojů instrumentální a paleontologické analýzy byly detailně zpracovány reprezentativní sekvence spraší, paleopůd a jezerních sedimentů z oblasti Českého masívu, karpatské předhlubně a severních okrajů Panonské pánve. Jednotný instrumentálně analytický přístup aplikovaný na tyto facie poskytl řadu nových informací o paleoklimatickém a paleoenvironmentálním vývoji východní části střední Evropy – oblasti situované do tranzitní zóny mezi oceanickým a kontinentálním klimatickým režimem. Jednotlivé výzkumy stratigraficky pokrývají celý úsek svrchního pleistocénu (MIS 5–2; ~130-12,7 ka BP) a jsou prezentovány jako samostatné kapitoly v superpozičním pořadí. V kapitolách III/1-3 jsou představeny výsledky výzkumu šesti sprašových sérií situovaných v centrální části Českého masívu, v transektu moravskými úvaly a na severozápadním, resp. severním okraji Panonské pánve. Detailní paleoenvironmentální analýza, opírající se především o výsledky metod environmentálního magnetismu, geochemie a půdní mikromorfologie prokázala zřetelné rozdíly v intenzitě pedogenetických a zvětrávacích procesů v důsledku rozdílné geografické pozice jednotlivých lokalit: západněji a severněji situované lokality byly pod vliv oceánických podmínek atlantické oblasti, resp. vlhčího a chladnějšího klimatu proluviální zóny Skandinávského ledovce, zatímco na půdní vývoj lokalit ležící na jihovýchodě zkoumaného území měly zásadní vliv aridní podmínky Panonské pánve. V samotné Panonské pánvi pak lze sledovat odlišný klimatický vývoj v severo-jižním směru (vlhčí perikarpatské oblasti vs. aridní klima centrální části). Výsledky získané výzkumem sprašových sérií tak ukazují nezanedbatelný efekt faciality paloenvironmentálních procesů v rámci glaciálních fází nejmladšího kvartéru střední Evropy a naznačují, že geografická proměnlivost těchto procesů je tématem, které zasluhuje zvýšené pozornosti. Kapitoly III/4-5 se zabývají úsekem pozdního glaciálu a přechodového období pleistocén-holocén. Multidisciplinární výzkum tří paleojezer a dvou fosilních půd objevených v Třeboňské pánvi poskytl v rámci východní části střední Evropy doposud nepodrobnější informace o paleoenvironmentálním vývoji pozdního glaciálu. Z výsledku je mj. patrné, že zkoumaná oblast byla v tomto období pod výrazným vlivem pozdně glaciálních hydroklimatických změn odehrávajících se v severním Atlantiku. V práci je rovněž prezentována řada nových poznatků o aplikovatelnosti a interpretačních možnostech magneto-mineralogických a geochemických metod v instrumentální analýze sedimentárního a půdního záznamu.
Abstract v angličtině:
Abstract The principal goal of this thesis was to provide relevant information on the spatiotemporal dynamics of erosion-sedimentation and weathering processes in the last climatic cycle and to interpret the obtained data in the context of European paleoenvironmental development. Representative sequences of loess, paleosols and lacustrine sediments from the area of the Bohemian Massif, the Carpathian Foredeep, the the Vienna Basin and the northern edge of the Panno-nian Basin were investigated using a wide range of instru-mental tools and paleontological methods. A uniform analytical approach applied to these sedimentary facies has provided ample new information about the paleoclimatolog-ical and paleoenvironmental development of East-Central Europe – an important region in the transition zone from oceanic to continental macro-climatic settings. The individu-al studies included in this PhD thesis cover the complete period of the Upper Pleistocene (MIS 5–2; ~130–12.7 ky BP) and are presented as separate chapters in the order of the superposition of strata. Chapters III/1–3 deal with the results of research into six loess/paleosol sequences (LPSs) situated in the Central Bohemian Massif, throughout the Moravian Valleys, and at the northwest and north edge of the Pannonian Basin. A detailed paleoenvironmental analysis, based mainly on results of studying environmental magnetism, geochemistry and soil micromorphology, has revealed significant differ-ences in the intensity of pedogenetic and chemical weather-ing processes. These differences are caused mostly by the different geographic locations of the investigated sites: Westerly and northerly situated localities were influenced by the oceanic macro-climate of the Atlantic region and by the wetter and cooler climate of the pluvial zone of the Scandi-navian ice-sheet, respectively. By contrast, the pedogenetic development of sites in the southeast part of the investigat-ed region was mostly influenced by arid climatic conditions of the Pannonian Basin. Differences in climatic development can also be observed within the Pannonian Basin itself (the wetter peri-Carpathian region vs the arid climatic condition of the central part). The results of research into LPSs show a considerable effect of divergence in paleoenvironmental processes during the glacial period of the Late Pleistocene and suggest that the geographical variability of these pro-cesses is a topic of urgent importance. Chapters III/4–5 deal with the Late Glacial period and the Last Glacial–Interglacial transition (~16–8 ky BP). Multidisciplinary research of three paleolakes and two fossil soils discovered in the Třeboň Basin offered so far the most detailed information about the Late Glacial paleoenviron-mental development in the eastern part of Central Europe. Among other facts, the results clearly show that during this period the research area was significantly influenced by hydro-climatic changes of the Northern Atlantic. This thesis has also brought many new findings about the applicability and interpretation possibilities of magneto-mineralogical and geochemical methods in instrumental analyses of sedimentary and soil records.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Hošek 3.96 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jan Hošek 26.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Hošek 325 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Hošek 221 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jan Hošek 658 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Lisá, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. 314 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vojen Ložek, DrSc. 2.52 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.52 MB