velikost textu

Vznik a rozšíření proplástků v hlavní hnědouhelné sloji mostecké pánve

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vznik a rozšíření proplástků v hlavní hnědouhelné sloji mostecké pánve
Název v angličtině:
Genesis and distribution of clastic bands in the Main Coal of the Most Basin
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Tomáš Novotný
Vedoucí:
doc. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Karel Martínek, Ph.D.
Id práce:
98804
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Geologie (BGEOL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
uhelná sloj, proplástek,
Klíčová slova v angličtině:
coal seam, clastic band,
Abstrakt:
Abstrakt Práce shrnuje současný stav znalostí o vzniku a rozšíření proplástků v hlavní hnědouhelné sloji v mostecké pánvi. V prvních kapitolách se věnuji především obecné charakteristice typů proplástků a to i takových, které v mostecké pánvi nejsou zastoupeny nebo nebyly ještě zjištěny. Dále je v těchto kapitolách uveden geologický vývoj mostecké pánve s větším zaměřením na Bílinsko, protože právě zde proběhlo nejvíce výzkumů na tuto problematiku. Těžištěm této bakalářské práce je rozpoznání typů proplástků a jejich rozšíření v hlavní hnědouhelné sloji mostecké pánve, zejména v lomu Bílina, kam se soustředilo terénní pozorování umělých výchozů s proplástky. V pánvi jsou zastoupeny dva typy sedimentárních proplástků. V západní části pánve převažují proplástky vzniklé zaplavením rašeliniště v důsledku fluviálních procesů, protože po téměř celou dobu existence rašelinotvorného močálu zde existovaly fluviální systémy žatecké delty. Ve východní části pánve (např. lom Bílina) můžeme rozpoznat dva typy proplástků. Proplástky spjaté s fluviálními systémy jsou vytvořeny ve spodní a střední lávce uhelné sloje. Ve svrchní lávce sloje jsou převažujícím typem proplástky vzniklé zaplavením rašeliniště v důsledku jezerních záplav, jejichž vznik souvisel s bílinskou deltou. Takto vzniklé proplástky přecházejí do prodeltových sedimentů ukládaných v předpolí bílinské delty. Klíčová slova : proplástek, hlavní hnědouhelná sloj, bílinská delta, rašeliniště, záplava, sedimentace, lom Bílina
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis summarizes contemporary state of knowledge of genesis and distrubution of clastic bands in the Main Coal of the Most Basin. In the first part of the thesis I provide a classification and description of clastic bands including volcanoclastic and sedimentary bands. Following is the description of geology and stratigraphy of the Most Basin, and especially of the Main Coal, which contains many clastic bands. The thesis is focused mainly on the Bílina area, because the most of geologic research has been taken there.The main aim of the thesis is to distinguish various kinds of clastic bands in the Main Coal of the Most Basin, especially from genetic point of view. There are two kinds of sedimentary clastic bands. Predominant type of clastic bands in the western part of the Most basin are clastic bands related to fluvial processes of the Žatec delta. In the eastern part of the Most Basin (e.g. Bílina open-cast mine) we can distinguish two types of clastic bands. Clastic bands bounded to fluvial systems are settled in the lower and middle bench of the Main Coal. Predominating type in the upper bench are clastic bands formed during the late lake highstand when the Bílina delta started to prograde into the mire. Clastic bands in the upper bench of the Main Coal thus pass to the prodeltaic clastics deposited in front of delta mouthbars. Key words : clastic band, Main Coal, Bílina delta, peat bog, flood, sedimentation, Bílina open-cast mine
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Novotný 26.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Novotný 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Novotný 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Karel Martínek, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. 81 kB