velikost textu

Omezení rtutě v přístrojích dle REACH

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Omezení rtutě v přístrojích dle REACH
Název v angličtině:
Restriction on Mercury in Measuring Devices according to the REACH
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Barbora Šejblová
Vedoucí:
RNDr. Jiří Bendl, CSc.
Oponent:
prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
Id práce:
98768
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Geologie se zaměřením na vzdělávání (UGEOLV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rtuť, Evropská chemická agentura, REACH, životní prostředí, zdraví
Klíčová slova v angličtině:
Mercury, European Chemicals Agency, REACH, environment, health
Abstrakt:
Abstrakt REACH – jedná se o Nařízení Evropského společenství o chemických látkách a jejich bezpečném použití ES 1907/2006. Zabývá se registrací, vyhodnocováním, povolováním a omezováním chemických látek. Nařízení nabylo účinnosti dne 1. června 2007. Cílem REACH je zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před nežádoucími účinky chemických látek. Současně má REACH za cíl posílit inovace a udržet v EU konkurenceschopnost chemického průmyslu. Nařízení REACH klade větší odpovědnost na samotný průmysl, a to v oblasti řízení rizik vyplývajících z chemických látek a v oblasti poskytování bezpečnostních informací o těchto látkách. Jako centrální bod v systému nařízení REACH působí Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) se sídlem v Helsinkách, která spravuje mimo jiné i databáze nezbytné pro fungování systému . Cílem této práce je seznámení s navrženým omezením (ze dne 15. června 2010), které se týká omezení používání rtuti v měřících přístrojích, jak je připravováno dle evropské chemické politiky, směrnic a nařízení v rámci REACH. Dále jsou v práci popsány spolehlivé bezpečné, technicky a ekonomicky proveditelné alternativy pro měřící zařízení obsahující rtuť. Zavedením omezení lze snížit množství rtuti uvedené v EU na trh v měřících zařízeních asi o 57 tun do roku 2035. Klíčová slova Rtuť; Evropská agentura pro chemické látky (ECHA); Nařízení Evropského společenství o chemických látkách a jejich bezpečném používání (REACH); životní prostředí; zdraví
Abstract v angličtině:
Abstract REACH - is the European Community Regulation on chemicals and their safe use (EC 1907/2006). It deals with the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances. The law entered into force on 1 June 2007. The aim of REACH is to improve the protection of human health and the environment through the better and earlier identification of the intrinsic properties of chemical substances. At the same time, REACH aims to enhance innovation and competitiveness of the EU chemicals industry. The REACH Regulation places greater responsibility on industry to manage the risks from chemicals and to provide safety information on the substances. As a central point in the REACH system has the European Chemicals Agency (ECHA) based in Helsinki, which manages the data required for operation of the system. The aim of this paper is to introduce the proposed restrictions (June 15th, 2010), which refers to the use of mercury in measuring devices, and how it is prepared by the European chemicals policy and directives – REACH. Furthermore, this work describes a reliable safe and technically and economically feasible alternatives for measuring devices containing mercury. The introduction of restrictions can reduce the amount of mercury in the EU market in the measuring equipment by about 57 tons by 2035. Keywords Mercury; European Chemicals Agency (ECHA); European Community Regulation on chemicals and their safe use (REACH); environment; health
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Šejblová 371 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Šejblová 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Šejblová 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiří Bendl, CSc. 479 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. 210 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. 81 kB