velikost textu

Mury jako důsledek environmentálních změn ve středohorách střední Evropy na příkladu Hrubého Jeseníku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mury jako důsledek environmentálních změn ve středohorách střední Evropy na příkladu Hrubého Jeseníku
Název v angličtině:
Debris flows as a result of environmental changes in midmountains of the Cenral Europe, case study in the Hrubý Jeseník Mts.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Raschová
Vedoucí:
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
Id práce:
98737
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mura, svahové procesy, Hrubý Jeseník
Klíčová slova v angličtině:
debris flow, slope processes, the Hrubý Jeseník Mts.
Abstrakt:
Abstrakt: Tato práce stanovuje na základě literatury podle svých cílů definici mur, přehled jejich dělení a popis vzniku a morfologie. Mury jsou blokovobahenní proudy značné rychlosti, způsobené atmosférickými podmínkami (přívalové srážky, tání sněhu) nebo geomorfologickými událostmi (náhlý odtok vodních kapes, protržení morénou nebo ledem hrazených jezer) v horských oblastech, které se pohybují dolů do údolí přívalovými koryty nebo po spádnici, a strhávají vše, co jim přijde do cesty. Dělí se na strukturní a turbulentní. U strukturních je voda vázaná na povrchu částic. Jejich geneze je podmíněna přesycením zvětraliny vodou a pohyb vzniká gravitací. Turbulentní mury vznikají, pokud se voda nestačí vsakovat a dochází k smývání zvětraliny ze svahů a v kanálech. Materiál je pak unášen v suspenzi. Ze srovnání mur z různých pohoří vyplývá, že je složité stanovit konkrétní hodnoty faktorů, které vedou ke vzniku mur. Strukturní mury mnou zkoumané vznikly převážně na horninách s vysokým obsahem slíd nebo na pískovcích, turbulentní na granitoidech. Srážky by měly mít větší intenzitu než 20 mm/hod. Práce také poskytuje příklady murových událostí z pohoří střední Evropy a zabývá se problémem klimatických změn.
Abstract v angličtině:
Abstract: This work determines on the basis of literature according to its objectives the definition of the debris flows, an overview of their types and description of the genesis and morphology. Debris flows are mass movements with high rate of speed, caused by atmospheric conditions (intense precipitation, melting snow) or geomorphological events (sudden burst of water pockets, burst of moraine or ice dammed lakes) in mountainous areas that move down the valley along torrential chanels or along slopes and pull down everything in their path. We distinguish between structural and turbulent debris flows. In case of structural ones the water is creating an envelope of the debris. Their genesis is conditioned by supersaturation of weathered soil with water and the movement is created by gravity. The turbulent debris flow are formed by water which is not able to be absorbed and the water pulls down the debris on slopes and in the channels. Material is transported in suspension. I compared some debris flows from different mountains and it is quite complex to define specific values of parameters that cause debris flows. Structural debris flow in this study originated on rocks with a high content of micas or on sandstones. Turbulent debris flows originated on granitoids. Precipitation should have higher intensity than 20 mm/h. This work also contains examples of debris flow events in the mountains of Central Europe and looks into the problem of climatic changes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Raschová 15.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Raschová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Raschová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Marek Křížek, Ph.D. 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Filip Hartvich, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Luděk Šefrna, CSc. 81 kB