velikost textu

Morfologické typy vybraných údolí Vysokých Sudet

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Morfologické typy vybraných údolí Vysokých Sudet
Název v angličtině:
Morphological types of selected valleys in the High Sudetes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Karin Košíková
Vedoucí:
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D.
Id práce:
98732
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
morfologie, údolí, Vysoké Sudety
Klíčová slova v angličtině:
morphology, valleys, High Sudetes
Abstrakt:
ABSTRAKT Údolí jako oblast, ve které je uložen záznam o dějích probíhajících v horní či dolní části území, je cenným zdrojem informací vhodných ke studiu, ze kterých je možno pochopit vývoj území a krajiny ležících i mimo údolí. Práce je nejprve zaměřena na utvoření klasifikace údolí dle geneze, kde byl popsán vývoj, vzhled a tvary vyskytující se v jednotlivých typech údolí a dále byly stanoveny charakteristiky, které lze především při studiu podélného profilu údolí sledovat. V prostředí GIS byly následně stanovené metriky studovány, konkrétně se jednalo o studium délek, šířek, sklonů a tvarů jednotlivých údolí Králického Sněžníku. Byla vytvořena korelační matice sledovaných metrik a dendrogram, pomocí kterého byly v zájmovém území vymezeny čtyři shluky údolí. Touto prací, kde byla použita komplexnější forma analýzy, je doložena dobrá použitelnost vybraných metrik, které je v budoucnu možné použít i v jiné zájmové oblasti. Klíčová slova: údolí, genetická typologie údolí, podélný profil, Králický Sněžník.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Valley is a place, where the record about processes realizing upstream and downstream is deposited. It´s valuable source of information about the evolution of landscape around. The Bachelor thesis is focused on creating the genetic classification of valleys, where the evolution and shape were described, then some characteristics useful for studying longitudinal profile were set also. Studies of metrics were performed in GIS. Main interest was attended to lengths, widths and shapes of valleys of Králický Sněžník mountains. Correlation matrix of parameters and dendrogram, which was used to delimit four clusters, were created. Through this Bachelor thesis, where more komplex analysis was used, good applicability of used metrics was shown. This method could be used in Králický Sněžník mountains and in future it could be aplicated in different localities also. Keywords: valley, genetic typology, longitudinal profile, Králický Sněžník mountains
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karin Košíková 2.17 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Karin Košíková 447 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karin Košíková 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karin Košíková 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Marek Křížek, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Luděk Šefrna, CSc. 81 kB