velikost textu

Promrzání, teplotní a vlhkostní trendy v půdních kopečcích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Promrzání, teplotní a vlhkostní trendy v půdních kopečcích
Název v angličtině:
Freeze-thaw processes, temperature and moisture trends in earth hummocks
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Kodríková
Vedoucí:
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Id práce:
98730
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
strukturní půdy, půdní kopečky, regelace
Klíčová slova v angličtině:
patterned ground, earth hummocks, freeze-thaw processes
Abstrakt:
ABSTRAKT Půdní kopečky jsou netříděné tvary strukturních půd. Předkládaná bakalářská práce se primárně zabývá jejich teplotním režimem zejména při promrzání a faktory podílejícími se na jeho nerovnoměrnosti. Sekundárně je řešen vztah teplotního režimu a vlhkosti v půdních kopečcích, dále jejich morfometrická charakteristika a geografické rozšíření ve světě. Poznatky z rešeršní části práce jsou aplikovány na výsledky měření teplotního a vlhkostního režimu půdních kopečků v hloubkách 5 – 40 cm na Keprníku v Hrubém Jeseníku v letech 2005 – 2010. Výsledky tohoto měření ukazují, že existuje řada faktorů, které ovlivňují teplotní režim půdních kopečků a nerovnoměrnost chodu teplot v různých jeho částech. Mezi tyto nejdůležitější faktory patří zejména - tvar půdního kopečku, rozdílná expozice vzhledem k převládajícímu směru větru, orientace ke světovým stranám, rozdíly v distribuci a mocnosti sněhové pokrývky a přítomnost vegetace. Obsah vlhkosti je v těsném vztahu s chodem teplot v půdním kopečku a oba tyto faktory se vzájemně ovlivňují. Poznatky získané v praktické části bakalářské práce jsou porovnány s výsledky výzkumů půdních kopečků na různých světových lokalitách. Klíčová slova: strukturní půdy, půdní kopeček, teplotní režim, vlhkost, regelace, Keprník, Hrubý Jeseník
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Earth hummocks are nonsorted patterned ground types. This thesis is primary focused on the study of temperature regime particularly during freeze-thaw process and also on factors that affect its non-uniformity. Secondary, it refers to the relation between temperature and moisture regime, morphometric characteristics of earth hummocks and their geographical expansion in the world. The information from the literature search is applied to the results from temperature and moisture measurements of the earth hummocks in depths 5 – 40 cm in the Hrubý Jeseník Mountains – Keprník peak in 2005 – 2010. The results show that many factors affect the non-uniformity of temperature regime in different parts of earth hummocks. The most important of them are: the shape of the earth hummock, the aspect orientation, the distribution and the height of snow cover, the wind exposure and the presence of vegetation. There is an interaction between the soil moisture content and the temperature regime, and they are mutually affected. The obtained results from the Keprník study area are compared with the literature data about the earth hummocks in the world. Key words: patterned ground, earth hummock, temperature regime, moisture, regelation, Keprník peak, Hrubý Jeseník Mountains
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Kodríková 15 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Kodríková 152 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Kodríková 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Kodríková 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Marek Křížek, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Václav Treml, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Luděk Šefrna, CSc. 81 kB