velikost textu

Energetický metabolismus hlavního města Prahy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Energetický metabolismus hlavního města Prahy
Název v angličtině:
Energy metabolism of the Prague city
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Pavel Fikar
Id práce:
98688
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (NOZP)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
22. 11. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Msto je celistvý urbánní systém. V lidské společnosti se nejvíce energie zachytí ve mstech. Proto je dležité porozumt tomu, jak se energie dostává do msta, co jsou její hlavní nosiče, a také tomu, kolik energie se ve mst spotřebuje a jaká je reálná energetická potřeba msta. Praha byla vybrána pro tuto případovou studii jako modelové msto. Praha, hlavní msto České republiky, je moderní msto, které je centrem bydlení, zábavy a práce pro více než jeden a pl milionu lidí. Z tchto a více dvod existují významné rozdíly mezi prmrnou spotřebou v ČR a v Praze. Krom pldruhého milionu obyvatel navštíví Prahu také veliké množství zahraničních turist. Na druhou stranu, v Praze témř chybí tžký prmysl. Majoritní podíl elektřiny je do hlavního msta dodáván z ostatních kraj. Samotných zařízení na výrobu elektřiny je v Praze jen pár, a to hlavn malých (vltavské vodní elektrárny, kogenerace ve výrobn centrálního zásobování teplem, aj.). U centrálního zásobování teplem (CZT) je situace podobná. Přestože je část vyrábna v Praze z primárních paliv v lokálních teplárnách, tak stále nejvtší podíl je dodáván teplovodem z Mlníka. Tato práce je zamřena na kvantifikaci tok energie na území hlavního msta Prahy a vyčíslení hlavních indikátor. Hlavními indikátory v této práci jsou: PEZ (primární energetické zdroje) a jejich spotřeba (např. uhlí, plyn) ; KSE (konečná spotřeba energie, také energie po přemnách a její spotřeba). Provedení řádné analýzy je vždy závislé na dostupných zdrojích dat. V práci je uvedeno, které zdroje dat byly pro práci využity, a jaké úpravy musely být provedeny, aby tato data mohla být použita pro výpočet indikátor energetického metabolismu. 1
Abstract v angličtině:
Abstract City is complex urban system. In human society city is biggest energy dissipative structure. Therefore it is important to understand how energy flows in to city, what main energy carriers are and what total energy requirements are. Prague was chosen as a model city for this case study. Prague is modern city, capital of the country housing, employing, accommodating and entertaining more than one and half million people daily. There are some significant differences between average country energy consumption and Prague energy consumption. Prague is touristic centre and destination of many travellers that come to country. Also Prague lack high concentration of heavy industry. There are very few electricity producers, most of time small entertainment or producers electricity from alternative fuels (e.g. central water treatment facility) and most of electricity is transported to Prague from other regions. Heat is produced from primary fuels centrally, but there is significant flow of heat through heat pipe from other regions. This diploma thesis presents results of the case study on Prague energy metabolism. There were accounted primary energy fuels (coal, oil, gas) as well as their derivates (e.g. fuel for cars driving in Prague) and final energy use. To do proper analysis of particular component of the society one is always dependent on data sources that are available. In the paper we will also discuss what data is available and what transformations can be done to satisfy data needs of particular energy metabolism indicators. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Fikar 750 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Fikar 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Fikar 15 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Kamila Řehořová 80 kB