velikost textu

Studie chování 137Cs, 90Sr a 3H v okolí Jaderné elektrárny Temelín

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studie chování 137Cs, 90Sr a 3H v okolí Jaderné elektrárny Temelín
Název v angličtině:
Study of 137Cs, 90Sr and 3H behaviour in hydrosphere in vicinity of Nuclear Power Plant Temelin
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Diana Ivanovová, Ph.D.
Id práce:
98687
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (NOZP)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
22. 11. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt 137Cs, 90Sr 3H Práce se zabývá zpracováním výsledků dlouhodobého studia a ve vodním prostředí v okolí jaderné elektrárny Temelín. Jsou využity výsledky projektů z let 1990-2008: Státní úkol N 03-331-867 Výzkum vlivu jaderné elektrárny Temelín na hydrosféru a další složky životního prostředí, VaV/510/1/96 Výzkum vlivu jaderně energetických zařízení na životní prostředí, VaV/640/8/03 Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů vývoje krajiny v užším a širším zázemí Jaderné elektrárny Temelín, Program sledování a hodnocení vlivu jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí, Sledování pro ČEZ a.s., Jaderná elektrárna Temelín. Práce byla vypracována ve VÚV TGM, v.v.i. Sledování radionuklidů bylo prováděno v povrchové vodě, říčních sedimentech, vodních rostlinách a rybách. Hlavním cílem práce bylo komplexně zpracovat poznatky o výskytu a chování těchto radionuklidů pocházejících především z residuální kontaminace, aby bylo možné reálně posoudit vlivy JE Temelín na hydrosféru v těchto ukazatelích za standardního provozu i v případě havarijních situací. Byly hodnoceny jejich časo-prostorové změny ve sledovaných složkách a bilanční toky zejména s ohledem na vodní nádrž Orlík. Byly vyhodnoceny základní radioekologické charakteristiky, které jsou využitelné jako prvotní podklad pro hodnocení dlouhodobého vývoje a chování radionuklidů v životním prostředí v případě jejich havarijního úniku, ať už na území České republiky nebo mimo něj. Ve všech sledovaných složkách životního prostředí byl pozorován pokles koncentrací 137Cs a 90Sr, pro který byly vypočteny charakteristické efektivní a ekologické poločasy. V případě 137Cs v povrchové vodě a rybách byla zjištěna rozdílná rychlost poklesu v prvním a druhém sledovaném období. Pro 90Sr nebyla zjištěna změna rychlosti poklesu v průběhu sledování. Bylo zjištěno, že v VN Orlík dochází v průměru k záchytu 86 % nerozpuštěných látek a 60,7 % přitékajícího 137Cs. V případě 90Sr záchyt v nádrži nebyl pozorován. Byl hodnocen odtok aktivity 137Cs a 90Sr vztažený k aktivitě těchto radionuklidů deponované na jednotlivá povodí do roku 1986, tj. v důsledku černobylské havárie včetně příspěvku spadu po testech jaderných zbraní. Pro celé povodí Vltavy, Lužnice a Otavy až do profilu Vltava Solenice představoval 137Cs 90Sr celkový odtok a 137Cs 90Sr za období 1986-2008 pouze 0,48 % aktivity a 3,2 % aktivity deponované v celém povodí. Ze sumárního hodnocení sedimentů byla vyhodnocena průměrná hodnota distribučního koeficientu Kd137Cs 2,4.104 l/kg a Kd90Sr 413 l/kg. V rybách byla vyhodnocena průměrná hodnota koncentračního faktoru CF137Cs 298 l/kg a CF90Sr 117 l/kg. Byly vyhodnoceny koncentrační faktory pro skupinu rákosů, průměrná hodnota CF137Cs byla 49,8 l/kg, resp. CF90Sr 19 l/kg. V případě 3H byl pozorován velmi pomalý pokles koncentrace na neovlivněných profilech. Na profilech pod JE Temelín byly zaznamenány významně vyšší koncentrace 3H a tedy zřejmý vliv elektrárny. Klíčová slova: cesium 137, stroncium 90, tritium, efektivní poločas, ekologický poločas, koncentrační faktor, distribuční koeficient, radioekologie, povrchová voda, sedimenty
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis focuses on an analysis of the results of long-term monitoring of the concentrations of 137Cs, 90Sr and 3H in hydrosphere in the vicinity of Temelín Nuclear Power Plant. The monitoring was carried out during the period 1990-2008 subsequently in several projects, which include Research of impacts of Temelín Nuclear Power Plant on hydrosphere and other components of the environment (National project no. N 03-331-867), Research on impacts of nuclear facilities on the environment (VaV/510/1/96), Strategy and methodology of integrated studies of long-term trends in landscape development in close and wide vicinity of Temelín Nuclear Power Plant (VaV/640/8/03), Programme on monitoring and assessment of impacts of Temelín Nuclear Power Plant on the environment, and Monitoring for Czech Power Works, a.s., Nuclear Power Plant. The thesis was carried out in T. G. Masaryk Water Research Institute, public research institution. The radionuclides were monitored in surface water, river sediments, aquatic flora and fish species. The main objective of the thesis was to analyse and integrate all of the knowledge on concentrations and behaviour of these radionuclides, which originate mainly from residual contamination, in order to assess the impacts of Temelín Nuclear Power Plant (Temelín plant) on hydrosphere in these indicators during its standard operation and possible accidents. The radionuclides were analysed in terms of spatial and temporal variability in their concentrations and their inflows and outflows, mainly into and from Orlík Reservoir. The analysis included standard radioecological characteristics, which are applicable for assessing long-term development and behaviour of radionuclides in the environment affected by their possible accidental releases on the territory of the Czech Republic or outside this territory. For all of the components of the environment, the concentrations of 137Cs and 90Sr, which were used for calculation of their effective and ecological half-times, were decreasing. For 137Cs in surface water and fish, the rates of the decrease in the first and second monitoring period were different. The rate of the decrease in 90Sr concentration was invariable. The results of the monitoring showed that 86 % of suspended solids and 60.7 % of 137Cs inflowing into Orlík Reservoir accumulates in the reservoir while accumulation of 90Sr was not substantiated. Outflows of 137Cs and 90Sr activities were assessed in relation to their concentrations that were accumulated in individual basins until 1986 consequently to Chernobyl accident and tests of atmospheric nuclear weapons. The results for the whole area of the Vltava, Lužnice and Otava River basins upstream from the Vltava River at Solenice showed that during the period 1986-2008 only 0.48 % of 137Cs activity and 3.2 % of 90Sr activity that accumulated in the basins was washed and flowed out from the area. Distribution coefficients derived from summary analysis of sediments were 2.4 104 l/kg for Kd137Cs and 413 l/kg for Kd90Sr. Mean values of concentration factor in fish were 298 l/kg for CF137Cs and 117 l/kg for CF90Sr, and in reed 49.8 l/kg for CF137Cs and 19 l/kg for CF90Sr. Concentrations of 3H in river sites not affected by Temelín plant were slowly decreasing and their values were substantially below those from the sites affected by the plant. Key words: caesium 137, strontium 90, tritium, effective half-time, ecological half-time, concentration factor, distribution coefficient, radioecology, surface water, sediments
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Diana Ivanovová, Ph.D. 2.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Diana Ivanovová, Ph.D. 28 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Diana Ivanovová, Ph.D. 10 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Kamila Řehořová 80 kB