velikost textu

In situ zvětrávací experimenty sulfidů a silikátů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
In situ zvětrávací experimenty sulfidů a silikátů
Název v angličtině:
In situ weathering experiments of sulphides and silicates
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Alice Jarošíková
Vedoucí:
prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
Oponent:
Mgr. Petr Drahota, Ph.D.
Id práce:
98680
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Hospodaření s přírodními zdroji (HPZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zvětrávání, in situ, sulfidy, silikáty
Klíčová slova v angličtině:
weathering, in situ, sulphides, silicates
Abstrakt:
ABSTRAKT Zvětrávání je přirozený proces probíhající na zemském povrchu. Jeho efekt na minerály a další materiály je významný. Kromě mechanického rozrušování může důsledkem zvětrávání dojít k chemickým reakcím, které mohou vést ke kontaminaci životního prostředí (např. podzemních vod a půd). Nejen z tohoto důvodu se stalo zvětrávání předmětem intenzivního studia. Jeden ze způsobů výzkumu jsou in situ zvětrávací experimenty. Cílem této práce je posoudit jejich výhody a nevýhody a popsat jejich průběh a komplikace, které mohou během experimentu nastat, a k čemu lze poznatky těchto studií dále využít. Pozornost je soustředěna i na několik konkrétních experimentů, které se zabývaly zvětráváním sulfidů či silikátů in situ a na nichž lze tyto věci pozorovat.
Abstract v angličtině:
SUMMARY Weathering is a natural process which is occuring on the Earth's surface. Its effect on minerals and other materials is significant. Besides mechanical alteration, the result of weathering can reach the chemical reactions, which can lead to contamination of the environment (e.g. ground water and soils). Not only for this reason has weathering become an object of intensive studies. In situ weathering experiments are one way of research. The aim of this bachelor thesis is to review the advantages and disadvantages of these experiments, to describe their course and the complications which can happen during the experiments, and how to use knowledge of these observations. Attention is also focused on several concrete experiments which were concerned with the weathering of sulphides and silicates, and where it is possible to observe these things on them.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alice Jarošíková 661 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alice Jarošíková 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alice Jarošíková 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Drahota, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 495 kB