velikost textu

Vranovská přehrada a Bítov v kontextu dějin 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vranovská přehrada a Bítov v kontextu dějin 20. století
Název v angličtině:
Vranov Dam and the village of Bítov in the context of 20th century history
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Eva Šabatková
Vedoucí:
doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Bohdan Zilynskyj, Ph. D.
Id práce:
98672
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — německý jazyk (N NJ-D)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vranovská přehrada, výstavba, Bítov, vodohospodářství, Jiří Haas z Hasenfelsu
Klíčová slova v angličtině:
The Vranov Dam, development, Bítov, water service, Georg Haas von Hasenfels
Abstrakt:
Název práce: Vranovská přehrada a Bítov v kontextu dějin 20. století Autor: Bc. Eva Šabatková Katedra (ústav): Katedra dějepisu a didaktiky dějepisu Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D. Abstrakt: Předkládaná práce se zabývá výstavbou Vranovské přehrady a jejími důsledky. Nejprve je popsán vývoj přehrad a to nejen u nás, ale i ve světě. Dále jsou analyzovány důvody k regulaci řeky Dyje, její možné varianty a historické události vedoucí k realizaci vodního díla u Vranova nad Dyjí. Práce se rovněž zaměřuje na osudy obyvatel obce Bítov, jež musela být v souvislosti s výstavbou zaplavena. Jsou zde rozebrány možné varianty architektonického řešení nového Bítova, který vznikl jako náhrada za původní obec. Významnou částí je i zmapování života posledního majitele bítovského panství a hradu Bítov barona Jiřího Haase z Hasenfelsu. Na závěr se práce věnuje vlivu Vranovské přehrady na život v dnešním Bítově. Klíčová slova: Vranovská přehrada, výstavba, Bítov, vodohospodářství, Jiří Haas z Hasenfelsu
Abstract v angličtině:
Title: The Vranov Dam and the village of Bítov in the context of 20th century history Author: Bc. Eva Šabatková Department: History & History Didactics Department Supervisor: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D. Abstract: This thesis is focused on the construction of the Vranov Dam and its consequences. It describes a development of dams both in the Czech republic and in the world. It also analyses reasons for a regulation of the Dyje river, possible alternatives and historical events leading to development of hydroengineering structure near the village of Vranov nad Dyjí. The paper is also focused on people’s lives in the village of Bítov, which had to be flooded with regards to construction of the dam. Proposed alternatives of architectonical solution of the new village Bítov, which was built as a replacement for inhabitants of “old” Bítov, are presented, as well as the life of Georg Haas von Hasenfels, the last owner of the Bítov Castle and its abutting domain. The impact of the Vranov Dam on life in today´s Bítov is mentioned and discussed at the end of the paper. Keywords: The Vranov Dam, development, Bítov, water service, Georg Haas von Hasenfels
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Šabatková 1 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Eva Šabatková 4.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Šabatková 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Šabatková 145 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Bohdan Zilynskyj, Ph. D. 18 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB