velikost textu

Analýza krátkodobých srážek a jejich vztah k orografii České republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza krátkodobých srážek a jejich vztah k orografii České republiky
Název v angličtině:
The analysis of short-term rainfalls and their link to the orography of the Czech republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Vojtěch Bližňák, Ph.D.
Id práce:
98637
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoekologie (NFGGD)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
18. 11. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt: V předložené diplomové práci je diskutována závislost krátkodobých intenzivních srážek na nadmořské výšce v zájmovém území České republiky. Pro zjištění byla použita data z teplé poloviny roku, tzn. od 1. dubna do 30. září, protože v tomto období je nejčastější výskyt konvekčních jevů, které jsou příčinou přívalových srážek. Byla použita data ze 3 let: 2002, 2004 a 2005. Jedná se o výsledky radarových měření české radarové sítě CZRAD (radary Skalky, Brdy), pro rok 2005 byla zpracována také data opravená dle srážkoměrných stanic (tzv. adjustace srážek). Největší důraz je kladen na studium hodinových srážek. Získané výsledky jsou porovnány s 3-hodinovými, 6-hodinovými, 12-hodinovými a 24-hodinovými srážkami a následně interpretovány v podobě grafů, tabulek a kartogramů. Analýza hodinových srážkových úhrnů ukázala velmi pozvolný vzestup od nejnižších poloh do nadmořských výšek 600 – 800 m n.m. Směrem k horským polohám úhrny srážek klesaly. U déle trvajících srážek byly maximální hodnoty situovány ve většině případů v polohách kolem cca 500 m n.m., přičemž do této nadmořské výšky srážkové úhrny stoupaly, směrem výše klesaly. Maxima jsou zpravidla vázána na podhorské návětrné svahy. Byly použity také denní úhrny srážek ze stejných let, které potvrdily výše uvedené výsledky. Součástí práce je rovněž porovnání výsledků získaných z radarových měření s daty ze srážkoměrů a z kombinované informace (adjustované srážky). Práce ukázala, že radarová měření odpovídala nejvíce srážkám adjustovaným v případech kratších než 24 hodin, zvláště pak při srážkových úhrnech do cca 20 mm. S rostoucí intenzitou a celkovou délkou srážek se rozdíl mezi radarovými a adjustovanými srážkami zvětšoval. V případech průtrží mračen představoval tento rozdíl v rámci hodinových srážkových událostí až 40 %. V případech 24-hodinových srážkových událostí byl prokázán rozdíl přes 50 %. Při srovnání srážkoměrných a radarových dat (denní úhrny) představoval uvedený rozdíl až 82 % při současném podhodnocování radary.
Abstract v angličtině:
Abstract: The diploma thesis deals with the dependence of short-term intensive precipitations on the altitude of the Czech Republic. Data from the warm period of the year were used, it means from 1st April to 30th September, because there are the most frequent occurrence of the convective phenomena, which are the cause of the intensive precipitations. It was used data of 3 years: 2002, 2004 and 2005. These data represent the results of radar’s measurement from weather radar Network CZRAD (radars Skalky, Brdy), for the year 2005 it was used also data corrected according to the rain gauges network (adjustment). The emphasis is placed on the study of 1-hour precipitation amounts, their comparison with results of 3-hours, 6-hours, 12-hours and 24-hours precipitation amounts and the interpretation in graphs, tables and cartograms. The analyses of 1-hour precipitation amounts showed very slow trend from the lowlands till the altitudes of 600 – 800 m a. s. l. The precipitation amounts descended towards the mountains. During longer precipitations the maximum values were situated mostly in the altitude 500 m a. s. l., whereas the precipitation amounts rose to this altitude, upward descended. Maxima are mostly situated in piedmont windward slopes. It was also used daily rainfall totals from the same years, which affirmed above-mentioned results. The part of the work is focused on the comparison of the results of radar measurements with data of the rain gauges network and with combined information (adjusted rainfalls). The work showed that radar measurements agreed with the adjusted rainfalls in the precipitations shorter than 24 hours, especially during the rainfalls till 20 mm. The difference between radar and adjusted rainfalls increased with rising intensity and the duration of the precipitations. During extremely heavy precipitation these differences within the frame of 1-hour precipitation amounts were 40 %. During 24-hours precipitation amounts it was approved the difference over 50 %. In the comparison rain gauges data and data from radars (daily rainfall totals) the difference was even 82 % at present radar’s underestimating.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vojtěch Bližňák, Ph.D. 23.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vojtěch Bližňák, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vojtěch Bližňák, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Kamila Řehořová 80 kB