velikost textu

Zranitelnost a ochrana minerálních zřídel

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zranitelnost a ochrana minerálních zřídel
Název v angličtině:
Vulnerability and protection of mineral springs
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Žáková
Vedoucí:
RNDr. Josef Datel, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Hana Lipšová
Id práce:
98633
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Hospodaření s přírodními zdroji (HPZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce shrnuje základní poznatky o minerálních vodách, vysvětluje termín minerální zřídlo a popisuje jeho vztah k podzemním vodám. Dále popisuje problematiku zranitelnosti minerálních zřídel a představuje metodu pro posouzení zranitelnosti podzemních vod. Poukazuje na důležitost ochrany tohoto přírodního bohatství před potencionálním ohrožením. Zde hrají roli jak přírodní vlivy, tak v mnohem větší míře především antropogenní činnost, která tížila přírodní léčivé vody nejen v minulosti, ale také v současnosti. Závěrečná část je věnována ochranným opatřením dle platné legislativy.
Abstract v angličtině:
The work summarizes the basic knowledge about mineral waters, explains the term mineral spring and describes its relationship to the groundwater. It also describes the issue of vulnerability of mineral springs and represents a method for assessing the vulnerability of groundwaters. It points to the importance of protecting this natural wealth before potential threat. Here play the role of both natural influences and in a much greater extent, primarily anthropogenic activity, which weighed natural healing waters, not only in the past but also currently. in connection with this problem is dealt with on protective measures in the form of legislation. The closing part deals with the protective measure under the applicable legislation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Žáková 5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Žáková 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Žáková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Josef Datel, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hana Lipšová 347 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc. 81 kB