velikost textu

Aktin a jeho regulace v klatrinové endocytóze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktin a jeho regulace v klatrinové endocytóze
Název v angličtině:
Actin and its regulation in clathrin endocytosis
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Denisa Pešanová
Vedoucí:
RNDr. Lenka Libusová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Vanda Janštová
Id práce:
98632
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
aktin, klatrinová endocytóza, Saccharomyces cerevisiae, regulační proteiny
Klíčová slova v angličtině:
actin, clathrin-mediated endocytosis, Saccharomyces cerevisiae, regulatory proteins
Abstrakt:
Abstrakt Aktinová vlákna a jejich dynamika hrají důležitou roli při přestavbě povrchu eukaryotických buněk. Regulační proteiny aktinu mají významný vliv na řízení aktinové dynamiky. Během klatrinové endocytózy se na plazmatické membráně stýkají aktin a regulační proteiny s klatrinem a adaptorovými proteiny, aby se společně podílely na vchlípení membrány a odštěpení váčku. Aktinové struktury jsou zásadní pro vznik, internalizaci i pohyb endocytovaných váčků u kvasinek. U savčích buněk ještě není účast aktinu zvláště v časných fázích endocytózy dobře objasněna. I přes využití nejmodernějších zobrazovacích metod neexistují ustálené modely ukazující zřejmě odlišné role aktinu v klatrinové endocytóze u kvasinek a v savčích buňkách. Tato práce se snaží nalézt soulad kontroverzních výsledků nedávných studií a komplexnosti procesu regulace aktinu. Předkládá shrnutí současných hypotéz a mechanismy interakcí nejvýznamnějších proteinů, které ovlivňují dynamiku aktinu v procesu klatrinové endocytózy. Klíčová slova aktin, klatrinová endocytóza, Saccharomyces cerevisiae, regulační proteiny 3
Abstract v angličtině:
Abstract Actin filaments and their dynamics play an important role in eukaryotic membrane remodelling. Actin regulatory proteins are required for actin dynamics control. During clathrin-mediated endocytosis actin and regulatory proteins interact with clathrin and adaptors proteins. Together they assist membrane invagination and scission of vesicles. Actin structures are fundamental for formation, internalization and movement of endocytic vesicles in yeast. In mammalian cells, actin is less involved especially in the early stage of endocytosis. Models reflecting different roles of actin in clathrin-mediated endocytosis in yeast and mammals are still lacking despite the latest imaging methods. The goal of this bachelor thesis is to offer a compact summary of controversial observations of actin regulation in endocytosis based on recent studies and simultaneously present selected mechanisms of interactions of the most important proteins, which influence actin dynamics in the clathrin-mediated endocytosis. Key words actin, clathrin-mediated endocytosis, Saccharomyces cerevisiae, regulatory proteins 4
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Denisa Pešanová 687 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Denisa Pešanová 40 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Denisa Pešanová 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Denisa Pešanová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lenka Libusová, Ph.D. 24 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vanda Janštová 24 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 669 kB