velikost textu

Inženýrskogeologické problémy liniových silničních a železničních staveb

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Inženýrskogeologické problémy liniových silničních a železničních staveb
Název v angličtině:
Geotechnical problems of linear road and railway structures
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lukáš Janků
Vedoucí:
Ing. Jan Novotný, CSc.
Oponent:
RNDr. doc. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Id práce:
98625
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Aplikovaná geologie (NAPLIKG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o problematice inženýrskogeologických problémů liniových dopravních staveb, konkrétně silnic a železnic. V první části je autorem navržena typologie potenciálních inženýrskogeologických problémů, které mohou tyto stavby v podmínkách České republiky ohrožovat ať už během jejich výstavby či provozu. Jednotlivé body jsou následně krátce teoreticky rozebrány, jsou nastíněny příčiny, mechanismus a projevy těchto jevů, stejně jako jejich souvislost s dalšími faktory. Ve druhé části je ve formě stručných „pasportů“ ukázáno 30 případů převážně z území České republiky. Tyto pak spadají do dvou skupin. První skupina zahrnuje případy pocházející z rešeršní činnosti z české i zahraniční literatury a z konzultací s odborníky. V této skupině se vyskytuje i několik případů publikovaných, avšak odborné veřejnosti velmi obtížně dostupných. Do druhé skupiny pak patří případy nově dokumentované přímo autorem, jedná se o lokality: Brandýsek, dálnice D11 km 72. - 73., Drahotuše, Nové Dvory - Sušice, silnice R7 km 13,2 – 14., Raspenava – Frýdlant a Štěchovice - Davle. Ve třetí části je pojednáno o dvou matematických modelech formy parametrických studií, vytvořených v programu Plaxis 2D, které byly vytvořeny za účelem ověření určitých aspektů dvou z autorem dokumentovaných případů.
Abstract v angličtině:
Geotechnical problems of linear road and railway structures Abstract: This thesis considers some issues regarding geotechnical problems of linear transportation constructions, specifically roads and railways. The first part proposes a classification and typology of some geotechnical problems that can occur both during their construction and following traffic, and focuses solely on problems which may occur under conditions common in the Czech Republic. For this reason, the classification does not regard such issues as volcanism, earthquakes etc. All the points of this classification are then shortly described. Causes, mechanisms and effects are briefly mentioned. The second part presents thirty short case studies, (mainly from the Czech Republic area). These fall into two main groups. The source of the first group is literature research and information, as provided by practising experts. Some of the case studies presented in this part, despite having been published, are otherwise hardly accessible for the general public. Into the second group belong cases that have been explored by the author himself. These case studies are as follows: Brandýsek, highway D11 km 72. - 73., Drahotuše, Nové Dvory - Sušice, R7 road km 13,2 – 14., Raspenava – Frýdlant and Štěchovice – Davle. The third part refers to two mathematical models, which were created in the Plaxis 2D programme for the purpose of verifying certain aspects of two cases from the previous part.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Janků 9.19 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lukáš Janků 4.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Janků 182 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Janků 253 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Jan Novotný, CSc. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. doc. Pavel Pospíšil, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 884 kB