velikost textu

Hormonální kontrola samčího sexuálního chování u plazů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hormonální kontrola samčího sexuálního chování u plazů
Název v angličtině:
Hormonal control of male sexual behaviour in reptiles
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Tereza Schořálková
Vedoucí:
doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Id práce:
98605
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hypotéza organizace a aktivace, testosteron, Eublepharis macularius, Thamnophis sirtalis parietalis, sexuální chování
Klíčová slova v angličtině:
organizational and activational theory, testosterone, Eublepharis macularius, Thamnophis sirtalis parietalis, sexual behavior
Abstrakt:
Bezpochyby nejdůležitější hormon, který ovlivňuje typické samčí sexuální chování je testosteron, ovšem i další steroidní hormony jako je dihydrotestosteron, estrogeny nebo progestiny se mohou uplatňovat v této regulaci. Podle teorie organizace a aktivace testosteron působící během ranného ontogenetického vývinu má organizační účinek na chování v dospělosti a toto chování je pak spouštěno vlivem aktuálních hladin hormonů. Navíc existuje ještě hypotéza dočasné organizace, která by mohla změnit náhled na dosavadní výsledky. Základní dělení hojně používané u plazů je dělení podle průběhu steroidogeneze a gametogeneze do skupin s asociovanou nebo disociovanou reprodukční strategií, ale toto rozdělení je jen uměle vytvořené. Tato literární rešerše shrnuje dosavadní poznatky o hormonálním ovlivnění samčího sexuálního chování u plazů a kriticky rozebírá nejčastěji používané metodiky.
Abstract v angličtině:
The most important hormone affecting typical male sexual behavior in reptiles is testosterone, but also other steroid hormones such as dihydrotestosterone, estrogens or progestins may be involved in this regulation. According to the organizational-activational hypothesis testosterone acting during early ontogenic stage has an organizational effect on adult behavior and this behavior is triggered by influence of recent levels of hormones. Moreover, it was formulated the hypothesis on temporary organization of male sexual behvior that could change existing interpretations. Reptile reproductive strategies use to be classified according to gametogenesis and steroidogenesis as associated or dissociated reproductive strategies howerever, this division is rather artificial. This review summarizes existing knowledge of the hormonal influence of sexual behavior in reptiles, and comments the most common methods.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Schořálková 356 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Schořálková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Schořálková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D. 969 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Eva Landová, Ph.D. 3.04 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 347 kB