velikost textu

Prírodné látky v projektovom vyučovaní

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prírodné látky v projektovom vyučovaní
Název v angličtině:
Natural Substances in Project Based Learning
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Petra Lechová, Ph.D.
Školitel:
Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
Id práce:
98587
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Vzdělávání v chemii (P1414)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Abstrakt Názov: Prírodné látky v projektovom vyučovaní Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá problematikou projektového vyučovania v chémii. Pozostáva z troch hlavných častí – teoretickej, praktickej a výskumnej. Teoretická časť sprístupňuje poznatky, ktoré charakterizujú projektové vyučovanie vychádzajúc z jeho histórie, popisuje názory rôznych autorov na projektové vyučovanie, základné pojmy, fázy, kladné a problémové stránky, postavenie učiteľa, žiaka a pod. V praktickej časti popisuje pomôcky, na vytvorení ktorých sme sa v dizertačnej práci podieľali. Elektronickú učebnú pomôcku Digitálnu knižnicu pre tvorbu projektových prác a didaktickú príručku Prírodné látky v projektovom vyučovaní, ktoré budú slúžiť ako učebné pomôcky učiteľom a študentom učiteľstva, ktorí sa chcú vzdelávať a aplikovať projektovú metódu v téme Prírodné látky. Výskumná časť sprístupňuje charakteristiku a výsledky pedagogického experimentu zameraného na overenie efektívnosti projektového vyučovania v tematickom celku Biolátky v živých organizmoch. Stanovené hypotézy boli overené na základe štatistických metód. Závery výskumu potvrdili hlavnú hypotézu: výučba projektovou metódou zvyšuje efektivitu vyučovacieho procesu predmetu chémia z hľadiska postoja žiakov k prírodovedným predmetom, zvyšuje trvácnosť vedomostí a rozvíja kľúčové a vedecké kompetencie. Efektívnosť zameraná aj na porozumenie učiva je porovnateľná s tradičným spôsobom výučby. Žiaci na konci experimentu, pozitívne hodnotili projektové vyučovanie a odporučili vyučovať týmto spôsobom predmet chémia ďalej, ako aj ostatné predmety. Kľúčové slová: aktivizujúce metódy vyučovania, projektové vyučovanie, digitálna knižnica, prírodné latky, pedagogický experiment
Abstract v angličtině:
Abstract Subject: Natural Substances in Project Based Learning The given dissertation deals with problems in project education in chemistry. It consists of three main parts – theoretical, practical, and research. The theoretical part generalizes knowledge which characterizes project education based on history, describes ideas about project education from various authors, basic terms, phases, positive and uncertain aspects, and the status of the teacher, student, etc. The practical part describes the means we created in carrying out our dissertation. The Electronic Study Guide Digital Library and didactic manual Natural Substances in Project Education will serve as study guides for chemistry teachers and students interested in education and project application in the field of Natural substances. The research part generalizes the characteristics and results of the pedagogical experiment focusing on verification of the effectiveness of project education in the area of Bio substances in living organisms. The determined hypotheses were verified based on statistical methods. The results of the research proved the main hypothesis: project education increased the effectivity of chemistry education in terms of the students attitude to natural sciences, increased the length of time students remember subject matter, and improves key scientific skills. At the end of the experiment, students positively evaluated project education and recommended that chemistry, as well as other subjects, should be further studied this way. Project education is a concept whose effectiveness on understanding subject matter is comparable with traditional methods of study. Key words: active education methods, project education, digital library, natural substances, pedagogical experiment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Petra Lechová, Ph.D. 2.43 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Petra Lechová, Ph.D. 9.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Petra Lechová, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Petra Lechová, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Petra Lechová, Ph.D. 422 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. 179 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Marta Klečková, CSc. 261 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Milada Teplá, Ph.D. 197 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.12 MB