velikost textu

Kojenecká úmrtnost v České republice v evropském kontextu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kojenecká úmrtnost v České republice v evropském kontextu
Název v angličtině:
Infant mortality in the Czech Republic in the European context
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Martina Šornová
Vedoucí:
RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Id práce:
98584
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (B1303)
Obor studia:
Demografie se sociální geografií (DG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kojenecká úmrtnost, biometrická analýza kojenecké úmrtnosti, Česká republika
Klíčová slova v angličtině:
infant mortality, biometric analysis of infant mortality, Czech Republic
Abstrakt:
Abstrakt V této bakalářské práci je zdokumentován vývoj kojenecké úmrtnosti na českém území pomocí základních ukazatelů kojenecké úmrtnosti v období 1950–2009. Dále jsou zde porovnány ukazatele úmrtnosti do 1 roku a určena pozice České republiky mezi vybranými evropskými státy. V závěru je vývoj a intenzita úmrtnosti kojenců České republiky porovnána s vývojem a intenzitou úmrtnosti kojenců Slovenska. Zde je aplikována metoda biometrické analýzy kojenecké úmrtnosti. Pro tuto metodu je navržen způsob umístění linie endogenních úmrtí do grafu pomocí diferencí kumulovaných počtů zemřelých.
Abstract v angličtině:
Abstract In this Bachelor thesis there is the development of infant mortality in the Czech Republic documented by basic indicators of infant mortality in the period 1950–2009. There are also the indicators of infant mortality compared and position of the Czech Republic among select countries was determined. In conclusion, the development and intensity of infant mortality of the Czech Republic is compared with the development and intensity of infant mortality of Slovakia. In the part the method of biometric analysis of infant mortality is applied. An alternative approach of finding the location of the line representing endogenous deaths through the differences of cumulative number of deaths is suggested for this method.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Šornová 1.49 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martina Šornová 129 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Šornová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Šornová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Boris Burcin, Ph.D. 106 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 81 kB