velikost textu

Obraz světa v novinářské fotografii (komparativní analýza světových výstav novinářské fotografie Interpressphoto a World Press Photo)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obraz světa v novinářské fotografii (komparativní analýza světových výstav novinářské fotografie Interpressphoto a World Press Photo)
Název v angličtině:
The image of the world in journalistic photography (the comparetive analysis of international photography exhibitions Interpressfoto and World Press Photo)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Kolářová
Vedoucí:
PhDr. Alena Lábová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Ždimera
Id práce:
98544
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Výstava, fotografie, obraz světa, Východ, Západ.
Klíčová slova v angličtině:
Exhibition, Photography, Image of the World, East, West.
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce „Obraz světa v novinářské fotografii (komparativní analýza světových výstav novinářské fotografie Interpressphoto a World Press Photo)“ se zabývá porovnáním ročníků obou výstav před pádem železné opony. Výstava World Press Photo byla určena pro fotografy Západu, Interpressphoto pak pro fotografy východního bloku. Práce se zaměřuje především na ideologické aspekty obou výstav a pokládá si otázku, zdali byl obraz, který o sobě chtěl Západ (World Press Photo) a Východ (Interpressphoto) vyvolat, podmíněný ideologickým zřízením, jakou míru manipulace obě výstavy vyvolávaly a zdali byla tato manipulace v obou případech srovnatelná, či se výrazně lišila. Práce se dále zaměřuje na porovnávání aspektů vítězných fotografií obou výstav, jako jsou vybraná místa, z nichž jsou fotografie přinášeny, míra dramatičnosti, přístupnosti (nakolik je pro fotografa z dané země snadné/obtížné se do dané země dostat) a důležitosti (nakolik se fotoreportéři zaměřují na země, které disponují velkou rozlohou, bohatstvím a armádními silami). Na začátku práce je vyslovena hypotéza, že míra ideologičnosti byla v obou zemích porovnatelná. Tato hypotéza je pak s pomocí kódovacích tabulek ověřována.
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis The image of the world in journalistic photography (the comparative analysis of international photography exhibitions Interpressphoto and World Press Photo) deals with the comparison of both exhibitions before the fall of the Iron Curtain. World Press Photo was designed for photographers of the West, Interpressphoto for photographers of the East. The work focuses on the ideological aspects of both exhibitions and ask the question whether an image – that West (World Press Photo) and East (Interpressphoto) wanted to present – is suspended by ideological establishment, what level of manipulation both of exhibitions show and whether this manipulation in both cases is comparable to or significantly different. The work also focuses on comparing important aspects of the winning photos of both exhibitions: selected places from which the photos were brought, the level of drama, accessibility (how is the photographer of the country easy / difficult to get into the country) and importance (how much the photographers focus on countries that have a large size, wealth and military power). At the beginning, it is hypothesized that the level of ideology was comparable in both countries. This hypothesis is then verified using coding tables.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Kolářová 577 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Klára Kolářová 292.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Kolářová 45 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Kolářová 36 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Alena Lábová, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Ždimera 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 49 kB