velikost textu

Evoluce pohlavních chromozomů a karyotypů u gekonů (Squamata: Gekkota)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evoluce pohlavních chromozomů a karyotypů u gekonů (Squamata: Gekkota)
Název v angličtině:
Evolution of sex chromosomes and karyotypes in geckos (Squamata: Gekkota)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Koubová
Vedoucí:
doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.
Id práce:
98486
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Ekologická a evoluční biologie (EKOEVOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Gekkota, fylogeneze, taxonomie, cytogenetika, karyotypová evoluce, chromozomové přestavby, určování pohlaví, pohlavní chromozomy
Klíčová slova v angličtině:
Gekkota, phylogeny, taxonomy, cytogenetics, karyotype evolution, chromosome changes, sex determination, sex chromosomes
Abstrakt:
Gekkota je početná a velmi rozmanitá skupina šupinatých plazů (Reptilia: Squamata) s téměř globálním rozšířením. O fylogenezi skupiny byla stanovena řada hypotéz, tradičně založených na morfologických poznatcích. Klíčový přerod ve fylogenetických vztazích skupiny nastal s příchodem molekulárních analýz, jejichž výsledky se oproti tradičnímu pojetí výrazně liší, a to i postavením základních vnitřních linií. Tento fakt má klíčový význam pro studium karyotypové evoluce skupiny. Za ancestrální karyotyp je považován karyotyp 2n=38 se všemi chromozomy akrocentrickými. U některých druhů zůstal tento karyotyp zachován, u jiných je prokazatelný vliv chromozomových přestaveb, kterým dominují Robertsonovské fúze a pericentrické inverze. Diploidní počet chromozomů v sadě se pohybuje od 16 k 46, ale nejběžnější je karyotyp o 38 chromozomech, převážně akrocentrických, postupně klesajících ve velikosti. Zajímavou charakteristikou skupiny je nebývalá variabilita ve způsobech určování pohlaví. Najdeme zde druhy s teplotně určeným pohlavím i druhy s genotypicky určeným pohlavím, a to obou typů XX/XY a ZZ/ZW. Data o pohlavních chromozomech jsou dosud známá pouze u 17 druhů. Pohlavní chromozomy se velmi liší v morfologii a dosud nebyla prokázána jejich homologie u žádných sesterských druhů. Vše nasvědčuje tomu, že ke vzniku pohlavních chromozomů došlo ve skupině několikrát nezávisle.
Abstract v angličtině:
Gekkota is species-rich and diverse group of squamate reptiles (Reptilia: Squamata) with almost global distribution. There were many hypothesis defined about the phylogeny of this group, traditionally based on morphological data. The essential reversal in phylogenetic relationships occurred with the entry of molecular analysis, whose differ in their conclusions from traditional approach fundamentally, even in positions of mayor lineages. This fact has an essential importance for the karyotype evolution study of this group. The ancestral state is considered as 2n=38 karyotype with all chromosomes acrocentric. In some species is this karyotype kept, in another there is apparent an influence of chromosome changes, mostly Robertsonian fusions and pericentric inversions. Diploid chromosome number is from 16 to 46, but the most common is 2n=38 karyotype of mostly acrocentric chromosomes, gradually decreasing in size. The interesting character of this group is extraordinary variability in sex determining mechanisms. We can find there species with temperature sex determination and also species with genotypic sex determination (both types XX/XY and ZZ/ZW). Sex chromosomes data are documented in only 17 species. Sex chromosomes differ rapidly in their morphology and their homology between sister taxa was not proved recently. All suggests that sex chromosomes in this group have evolved many times independently.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Koubová 1.1 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martina Koubová 4.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Koubová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Koubová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D. 1.03 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D. 1.6 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 342 kB