velikost textu

Problematika hranice křídy a terciéru (K/T)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika hranice křídy a terciéru (K/T)
Název v angličtině:
Problems of the K/T boudary
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Štěpán Pícha
Vedoucí:
doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
Id práce:
98364
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Praktická geobiologie (PRGEOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
K/T hranice, vymírání a selektivita vymírání, geochemické indicie, současné teorie
Klíčová slova v angličtině:
K/T boundary, mass extinction and extinction selectivity, geochemical predictors, present theories
Abstrakt:
Abstrakt: Velká vymírání přitahují pozornost vědců již dlouhou dobu. Zvláště podrobně zkoumané je vymírání z hranice křída/terciér, které se odehrávalo před 65,9+-0,4 mil. let. Existuje nespočet teorií, které se snaží vysvětlit příčiny, které vedly k nejmladšímu z velké pětky vymírání v historii Země. Od roku 1980, kdy byla nalezena anomálie iridia ve vrstevním záznamu, se dostává do popředí teorie o mimozemské příčině vymírání, způsobené dopadem meteoritu nebo komety. Tuto teorii se podařilo částečně potvrdit nálezem dopadového kráteru v oblasti dnešního Mexického zálivu. Další zkoumání ovšem dokázalo, že tento kráter hranici dosti výrazně předchází. Pozornost se tedy upřela jiným směrem a snaze najít pozemskou příčinu vymírání. Hledání zavedlo vědce k dnešní Indii a k obrovským trapovým výlevům, které vytvořily Dekkanskou plošinu. Při zkoumání Dekkanských trapů se podařilo náhodou objevit další dopadový kráter, několikrát větší než je kráter v Mexickém zálivu. Tento objev odstartoval nanovo spor o hlavní příčinu vymírání z hranice křída/terciér. V mé práci jsou, na základě rozborů moderní literatury diskutovány tři hlavní teorie hromadného vymírání z hranice křída/terciér. Zaměřil jsem se na jejich příčiny, datování a odhad následků, které by měly na stav globálního ekosystému na Zemi. V práci bylo také přihlédnuto k výjimečné selektivitě vymírání, kterou nevykazuje žádné jiné velké vymírání.
Abstract v angličtině:
Abstract: Mass extinction attracts the attention of scientists for a long time. Particularly examined in detail the extinction at the Cretaceous/Tertiary boundary, took place from 65.9 + -0.4 millionyears. There are numerous theories which try to explain the causes that led to the youngest of the five major extinctions in Earth history. Since 1980, when the iridium anomaly has been recorded in sediments , the theory of extraterrestrial cause of the extinctions caused by meteorite or comet was introducet. This theory has partly been confirmed by the findings impact crater in the Gulf of Mexico. Further examination, however, proved that the crater quite significantly precedes the boundary. Attention therefore has turned in another direction,i . e. the terrestrial cause of extinction. More recent scientists pay attention to present-day India and huge volcanic traps that created the Deccan platform.During the examination of the Deccan traps, the unexpected an impact crater structure, which is several times larger than the crater in the Gulf of Mexico, has been discovered This discovery started anew dispute about the main cause of the extinction at the Cretaceous / Tertiary boundary. Based on modern literature, the three major theories of the K/T extinction are discussed. I have tried to focus their causes, dating and the estimation of consequences that would have an impact on the Earth ecosystem. The exceptional selectivity of extinction, which shows no other major extinctions is also discussed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Štěpán Pícha 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Štěpán Pícha 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Štěpán Pícha 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. 74 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. 81 kB