velikost textu

Cílené diferenciace limbálních a mesenchymálních kmenových buněk a jejich terapeutické využití

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cílené diferenciace limbálních a mesenchymálních kmenových buněk a jejich terapeutické využití
Název v angličtině:
Targeted differenciation of limbal and mesenchymal stem cells and their therapeutic application
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hana Kuthanová
Vedoucí:
prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.
Oponent:
RNDr. Marie Indrová, CSc.
Id práce:
98351
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
limbální kmenové buňky, mezenchymální kmenové buňky, diferenciace, transdiferenciace, oční povrch, léčba
Klíčová slova v angličtině:
limbal stem cells, mesenchymal stem cells, differentiation, transdifferentiation, ocular surface, treatment
Abstrakt:
ABSTRAKT Výzkum kmenových buněk se pomalu přesunuje z experimentální do preklinické a klinické roviny. V centru zájmu jsou díky svému potenciálu léčit celou řadu závažných poranění nebo geneticky podmíněných onemocnění. Klinická aplikace těchto buněk však musí být podmíněna základním výzkumem jejich vlastností a diferenciačního potenciálu. Dospělé kmenové buňky jsou v organismu v minoritních populacích v unikátních nikách. Ve srovnání s embryonálními a indukovanými pluripotentními buňkami mají dospělé kmenové buňky nižší diferenciační potenciál, ale také nižší sklon k tvorbě teratomů. Podrobněji je zde popsáno terapeutické využití diferenciačního a transdiferenciačního potenciálu limbálních a mezenchymálních kmenových buněk se zaměřením na léčbu poškozeného povrchu oka. Limbální kmenové buňky jsou u většiny organismů jediným zdrojem kmenových buněk pro obnovu rohovkového epitelu. Deficience těchto kmenových buněk vede k vážným poruchám zraku až k slepotě. V současné době je pro pacienty s totálním deficitem těchto kmenových buněk jediným východiskem transplantace alogenních limbálních kmenových buněk nebo limbu. V klinických studiích byly úspěšně transplantovány autologní limbální kmenové buňky. Mezenchymální kmenové buňky z kostní dřeně nebo adipozní tkáně jsou nadějnou alternativou jako buněčný zdroj pro doplnění chybějící limbální kmenové populace. Výsledky experimentálních studií potvrzují schopnost mezenchymálních kmenových buněk transdiferencovat do buněk rohovkového epitelu. Kromě rohovky jsou zde popsány další modely například infarktu myokardu a poruch nervového systému, kde mohou mezenchymální kmenové buňky transdiferenciací nebo expresí solubilních faktorů přispívat k regeneraci poškozených buněk tkání.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The research of stem cells slowly transfers from the experimental to the preclinical and clinical level. They are in the centre of interest thanks to their potential to treat many of severe injuries and genetically determined diseases. However, the clinical application of these cells has to be based on a basic research of their characteristics and differential potential. Adult stem cells are in organism in minor populations in unique niches. In comparison with embryonic and induced pluripotent stem cells, the adult stem cells have lower differential potential but they also tend less to making teratomas. The therapeutic use of differential and transdifferential potential of limbal and mesenchymal stem cells is described here in more detail with focus on their use in damaged ocular surface treatment. Limbal stem cells are the only source of stem cells for corneal epithelium regeneration in most organisms. Deficiency of these stem cells leads to severe eye disorders even to blindness. Nowadays, a transplantation of allogeneic limbal stem cells or allogeneic limbus is the only chance for patients with total limbal stem cell deficiency. In clinical trials with patients with particular limbal stem cell deficiency, autologous limbal stem cells were successfully transplanted. Mesenchymal stem cells derived from bone marrow or adipose tissue are promising alternative as a cell source to fill up missing population of limbal stem cells'. The results of experimental studies confirm the ability of transdifferentiation of mesenchymal stem cells into cells of corneal epithelium. Except of the cornea, other models are also described here, for example the myocardial infarction or nervous system failures where mesenchymal stem cells can help to regenerate the tissues by the transdifferentiation or expression of soluble factors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Kuthanová 1.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Kuthanová 249 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Kuthanová 167 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc. 24 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Marie Indrová, CSc. 25 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 585 kB